Med småskalig förnybar energi ökar jämställdheten

Tillgången till ren, prisvärd och hållbar solenergi minskar fattigdomen i låginkomständer. Dessutom bidrar småskalig förnybar energi till att öka jämställdheten mellan könen.

Foto på solceller med lanskap i bakgrunden.
Energisektorn står för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Ändå lever i dag över 1 miljard människor utan tillgång till modern energi.

Foto:

Getty Images.
Artikel

Klimatförändringarna ställer världen inför stora utmaningar. Människor som lever i fattigdom har bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. Samtidigt är det de som drabbas hårdast av den globala uppvärmningens konsekvenser och en stor majoritet av världens fattigaste är kvinnor. Energisektorn står för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen.

  • Över 1 miljard människor lever utan tillgång till modern energi (el eller rena bränslen).
  • 2,7 miljarder människor använder ved när de lagar mat

Det är självklart att människor i alla länder ska ha rätt till en värdig levnadsstandard, men att gå samma fossila väg som dagens höginkomstländer är förödande för klimatet. Människor behöver tillgång till modern energi, utan att den globala uppvärmningen ökar.

Småskalig förnybar energi till alla

Småskalig förnybar el som inte är sammankopplad med ett nationellt eller regionalt kraftnät kan öka tillgången till elektricitet i städer och på landsbygden.

Människor som inte har tillgång till el eller inte har råd med den el som finns, kan genom småskalig förnybar energi få tillgång till ren och billig el. Det är samtidigt en klimatsmart lösning.

På grund av stereotypa könsroller ägnar kvinnor och flickor på landsbygden ofta en stor del av sina dagar till att tillgodose hushållens behov av energi. Att samla traditionella biobränslen som ved, träkol och jordbruksavfall är tidskrävande och fysiskt arbetsamt. Det begränsar kvinnornas möjligheter att ägna sig åt utbildning och att engagera sig i sociala och politiska aktiviteter utanför hushållet.

Med tillgång till modern energi frigörs tid till mer produktiva aktiviteter som utbildning, att lära sig läsa, äta bättre mat, ta hand om sin hälsa och ger ekonomiska möjligheter och tid till engagemang i samhällsfrågor. Elektricitet handlar också om säkerhet. Med gatubelysning vågar kvinnor vistas ute på kvällarna. Dessutom påverkas kvinnors och barns hälsa  negativt av de luftföroreningar som matlagning med ved och träkol orsakar.

Fler kvinnor och barn dör av rök och luftföroreningar än av hiv/aids, malaria, tuberkolos och undernäring tillsammans.

Att använda ved och träkol som bränsle tär också på skogens resurser.  Många tvingas gå längre och längre sträckor för att samla ved vilket ökar risken att de ska utsättas för våld. Avskogningen bidrar dessutom negativt till klimatförändringarna.

Kvinnors kunskap är avgörande

För att både mäns och kvinnors levnadsstandard ska öka så behöver vi, förutom att satsa på förnybar energi, också se till att kvinnor finns med när besluten fattas.

I dag missgynnas kvinnor ofta när det handlar om tillgång till mark, naturresurser, krediter, information och beslutfattande.

Kvinnor är viktiga förändringsaktörer i utbygganden av och omställningen till förnybar energi. Deras kunskaper är enormt viktiga för att de stora fördelarna med förnybar energi ska komma alla människor till godo.

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är 226 000 medlemmar som pushar på för en tuffare klimatpolitik. Du kan göra oss ännu starkare för 24 kr/mån.