ABALOBI – använder informationsteknologi för att stärka småskaliga fiskare

Hållbart småskaligt fiske är viktigt för både miljömässig hållbarhet, livsmedelsförsörjning samt utrotande av fattigdom. Men det hotas bland annat av privatisering och bristfällig reglering och implementering av befintlig lagstiftning. Abalobi ICT4 Fisheries i Sydafrika använder modern informationsteknologi för att öka social rättvisa för småskaliga fiskare, bidra till hållbar förvaltning av marina resurser och fiskeresurser, samt bygga resiliens för att möta klimatförändringar.

Abalobi arbetar för småskaligt fiske i Sydafrika.
Afrika, Sydafrika Hav och vatten, Globalt arbete

Småskaligt fiske spelar en viktig roll världen över. Det är bland annat betydelsefullt för att säkra mattillgång, utrota fattigdom, samt främja en rättvis, jämställd och hållbar utveckling. Bara i Afrika beräknas småskaligt fiske bidra till en säkrad mattillgång för 200 miljoner människor, Globalt sett uppskattas fiske och fiskerelaterade aktiviteter, som processning och försäljning, bidra till försörjning för över 100 miljoner människor.

Men det finns en rad hot mot det småskaliga fisket. Privatisering och otillräcklig reglering av storskaligt fiske, liksom svag politisk vilja att erkänna det småskaliga fisket, är några av hoten.

Idén till Abalobi föddes ur kontakter mellan forskare vid Kapstadens universitet, representanter för småskaligt fiske, och representanter för Sydafrikas jordbruks-, skogs- och fiskedepartement. 

Abalobi fokuserar på socialt lärande och på att föra samman olika intressenter. Organisationen arbetar för social rättvisa, minskad fattigdom i kustsamhällen liksom ökad hållbarhet i fiskesektorn. Det gör Abalobi genom att sprida en ”social-ekologisk berättelse” om vart fisken vi äter kommer ifrån, samt genom att kapa mellanhänder i fiskvärdekedjan och förbättra statistiken över det småskaliga fisket. På så vis skapar man ett hållbart förvaltande av marina resurser och fiskeresurser, och förbättrar villkoren för de småskaliga fiskearbetarna..

Naturskyddsföreningens samarbete med Abalobi syftar till att stärka genusaspekten genomgående i hela organisationens verksamhet, med särskilt fokus på att öka deltagandet, förbättra synligheten och stärka rättigheter för kvinnor inom det småskaliga fisket.

Abalobis utgångspunkt är att informationsteknologi – om den görs för och ihop med småskaliga fiskare – kan innebära en ingång till fundamenten för FN-organet FAO:s (Food and Agriculture Organization) riktlinjer för ett hållbart småskaligt fiske. 

Abalobi har bland annat lanserat en app för att stärka fiske som är både socialt och ekologiskt hållbart. I appen blir fångsten spårbar – ”from hook to cook” – eftersom tekniken kopplar ihop småskaliga fiskare med restauranger. Via appen kan restaurangens gäster se från vilken småskalig fiskare som fångsten kommer ifrån. Fiskarna får även bättre betalt eftersom de slipper gå via mellanhänder, och eftersom restaurangerna nu ofta köper fisk som tidigare har varit svårsåld då den ansetts mindre attraktiv på marknaden. 

Genom appen får fiskarsamhällen möjlighet att integreras i nätverk där det finns både information och resurser, vilket skapar möjligheter till lokal utveckling och marknadsmöjligheter.

Sydafrikas fiskare har varit delaktiga både i appens utvecklingsprocess och i definiera plattformens behov. I dagsläget är cirka 100 fiskare – både män och kvinnor – länkade till appen. 

Abalobis mål är bland annat att:

  • Sprida information om hållbarhet och uppmana fiskare till att värna de marina resurserna 
  • Arbeta för att småskaligt fiske ska baseras på principerna om mänskliga rättigheter
  • Bidra till hållbar förvaltning av marina resurser, jämställdhet och socioekonomisk utveckling
  • Arbeta för ett lokalförvaltat fiske och för att öka andelen hållbart fångad fisk 
  • Bygga resiliens för att bättre kunna möta klimatförändringar
  • Samarbeta med småskaliga fiskare och använda deras egen data, drivkraft och kunskaper
  • Utveckla riktlinjer utifrån goda exempel och uppmana till att bidra till transparens, rättvisa, hållbarhet och ansvar inom den småskaliga fiskesektorn

Abalobi grundades 2014 och registrerades som icke-vinstdrivande organisation 2017. Appen lanserades 2016. Naturskyddsföreningen har samarbetat med Abalobi sedan 2018.

Abalobi har sitt säte i Kapstaden i Sydafrika.

 

Läs mer om appen.