CAOPA – stärker småskaliga fiskare över gränserna

Det afrikanska nätverket CAOPA arbetar för ett hållbart fiske, bättre villkor för småskaliga fiskare, och inte minst kvinnor som arbetar inom fiskerinäringen. Fokus har länge legat på Västafrika, men de senaste åren har nätverket utvidgats även till östra Afrika och fått allt mer genomslag internationellt.

Personalen på det afrikanska nätverket CAOPA som arbetar med frågor om hållbart, småskaligt fiske.
CAOPA arbetar för ökad kunskaps- och informationsdelning kring frågor som blå ekonomi och kopplingen till småskaligt fiske.

Foto:

Sara Fröcklin
Afrika Hav och vatten, Globalt arbete

CAOPA (African Confederation of Professional Organizations for Artisanal Fisheries) är ett nätverk av 24 nationella organisationer för småskaliga fiskare i framförallt Västafrika. CAOPA arbetar för att stärka småskaligt och hållbart fiske.

Nätverket skapades redan för 20 år sedan och fungerade länge informellt. 2013 fick CAOPA formell status som Internationellt Nätverk och har de senaste fått allt större erkännande, både i medlemsländerna och från aktörer i omvärlden, som FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation). Nu har nätverket även börjat utvidga verksamheten till östra Afrika. 

CAOPA arbetar för ökad kunskaps- och informationsdelning kring bland annat:

  • samförvaltning av marina resurser, både lokalt och nationellt
  • illegalt och ohållbart fiske
  • blå ekonomi och kopplingen till småskaligt fiske
  • transparens inom fiskesektorn
  • klimatförändringars påverkan på fisket

Nätverket arbetar också med att stärka de nationella organisationerna och deras gräsrötters möjlighet att delta och påverka i beslutsprocesser om framförallt fiske men också i andra processer som berör kustbefolkningen. Detta gör CAOPA bland annat genom kapacitetsutveckling. 

CAOPA vill också att länderna inför korrekt insamling av fiskedata, ökad kontroll och efterlevnad av lagar.  Nätverket arbetar även för utvidgade zoner för enbart hållbart småskaligt fiske och vill se ett ökat stöd till innovativa lösningar som leder till förbättrade arbets- och levnadsförhållanden, särskilt för kvinnor. 

Bland annat driver CAOPA ett kvinnoprogram vars syfte är att stärka kvinnors kapacitet och erkännande inom det småskaliga fisket, både lokalt och globalt. Traditionellt är det kvinnor som bearbetar fångsten och säljer den, men de senaste åren har kvinnor drabbats särskilt hårt av storskalig konkurrens. Ett exempel är i Gambia där många kvinnor blivit arbetslösa när fiskmjölsfabriker har etablerats i allt större utsträckning längs kusten. 

Genom att agera som ett nätverk av många organisationer stärker CAOPA aktörernas möjligheter att påverka både regionalt och gentemot internationella aktörer, till exempel EU. Dessutom stärker samarbetet organisationernas arbete nationellt i respektive land, genom delande av erfarenheter och kunskap om till exempel EU och afrikanska länders förhandlingar om avtal kring fiskerifrågor och bistånd. 

Naturskyddsföreningen har direkt samarbete med CAOPA sedan 2018. Före dess har dock CAOPA varit partner till Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation CFFA, och på så vis samarbetat med Naturskyddsföreningen under flera år. 

CAOPA har sitt säte i M’bour, Senegal.

 

Läs mer på CAOPAs webbplats.

CAOPA deltar bland annat som samarbetsorganisation i Naturskyddsföreningens projekt ”Skyddat Hav” som startade under 2018 med finansiellt stöd av Postkodlotteriet.