Klimathack Lund

Under 2020-2021 samarbetar Naturskyddsföreningen med Lunds kommun för att genomföra en serie klimat-hackathons för unga i åldrarna 14-25 år. Ungdomshacken är en del av projektet Klimatneutrala Lund 2030.

Under 2020-2021 anordnar Lunds kommun och Naturskyddsföreningen hackathons med olika teman som rör en hållbar samhällsutveckling. Ungdomar i Lund bjuds in att delta och utveckla innovativa idéer som kan bidra till en hållbar stad. Idéerna presenteras för politiker, tjänstemän och företag i Lund och blir en del av kommunens arbete för ett klimatneutralt Lund 2030.

Hacktillfällen

Hack #1: Cirkulär ekonomi. Datum: 2 mars 2020. Plats: Gymnasieskolan Spyken. Målgrupp: Åk 3 gymnasiet samt studenter vid Lunds universitet. 

Hack #2: Hållbart resande. Datum: 27 november 2020. Plats: Digitalt. Målgrupp: Elever i högstadiet på Nyvångskolan och Svaleboskolan.

Hack #3: Cirkulär ekonomi. Datum: 13 april 2021. Plats: Digitalt. Målgrupp: Gymnasiet åk 1-3, Spyken och Katedralskolan.

En del av Klimatneutrala Lund 2030

Klimathack Lund är ett delprojekt inom Lunds kommuns arbete för Klimatneutral stad 2030. Syftet med Klimathack är att fånga in ungdomars perspektiv på hur Lund ska lösa vissa utmaningar med att bli klimatneturala inom områdena cirkulär ekonomi och hållbart resande.

Alla idéer som “hackas” fram inom Klimathack blir underlag i arbetet att ta fram en handlingsplan inom Klimatneutrala Lund, som ska färdigställas i augusti 2021. Handlingsplanen ska utgöra ett underlag till nästa kommunpolitiska program för ekologisk hållbarhet (Lundaeko III) samt bidra till beslutade klimatmål för Lunds kommun. Samtidigt är Klimathack Lund en plattform för ungdomar att få presentera idéer på lösningar på lokala hållbarhetsutmaningar för anställda inom kommunen som jobbar med miljöfrågor.

Projektet genomförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer om alla delar i projektet Klimatneutrala Lund 2030 här.

Klimatneturala städer 2030

I december 2020 signerade nio svenska städer ett klimatkontrakt för klimatneutrala städer till 2030, initierat av innovationsprogrammet Viable Cities. Avtalet är det första av sitt slag i Europa och ambitionen är att det ska inspirera EU: s kommande krav på klimatneutrala städer och ett europeiskt klimatstadsavtal. Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö blir därmed de första i Europa att skriva ett klimatkontrakt för (nära) nollutsläpp till 2030.

Viable Cities leds av KTH och stöttas av Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Tillväxtverket och EU-kommissionen i Sverige. Dessa instanser åtar sig genom klimatkontraktet att stötta städerna till klimatneutralitet, exempelvis genom lagstiftning. 

Mer information om klimatkontrakt och klimatneutrala städer.

Vad är ett hackathon?

Ett hackathon är en form av event för idéutveckling. Att "hacka" något betyder att komma på innovativa lösningar eller hitta kluriga genvägar i ett system som man vill förändra. Det kan exempelvis vara tekniska system, marknader, livsstil eller en organisation. Ofta sker arbetet i gruppform, där var och en av arbetsgrupperna arbetar med en idé de är intresserade av. Det är en klar fördel att teamen består av personer med olika kompetenser som var och en kan bidra på olika sätt i idéutvecklingsprocessen. Ett hackathon är tidsbergränsat och avslutas ofta med att teamen presenterar sina idéer för varandra och eventuellt en jury.

Kontakt

Sara Vikström Olsson, Naturskyddsföreningen
E-post: sara.vikstrom@naturskyddsforeningen.se
Telefon: 073-423 79 50

Fanny Holmberg, Ungdomsombud Lund kommun
E-post: fanny.holmberg2@lund.se
Telefon: 046-359 91 83