Människospår (7-9)

Synonymer till spår är avtryck, märke, lämning, följd och konsekvens. Utifrån bilder, artiklar och ett kreativt uppdrag får eleverna resonera kring människans spår på planeten, analysera ett lokalt hållbarhetsproblem och planera för förändring.

Ämnen: Bi, Bl, Ge, Hi, Ke, Sh, Sv, Tk.

Tid: En lektion + tid för elevuppdraget

Genomförande 

1. Inledning - Olika spår (bildspel)

Sarta bildspelet Människospår. Utgå från första bilden och låt eleverna komma med förslag på människospår de tycker skulle passa i den sista rutan. Samla gärna förslagen på tavlan eller låt eleverna skriva i ett ordmoln i exempelvis Mentimeter.

Visa, eller dela, övriga bilder i bildspelet och låt eleverna diskutera bilderna, först parvis därefter i helklass utifrån frågorna:

  • Vilka spår av mänskliga aktiviteter visar bilden? 
  • Hur påverkar det människor, djur och natur?
  • Vilka åtgärder skulle kunna förbättra situationen?

2. Problemträdet – ett analysera ett människospår

Låt eleverna välja en bild och med problemträdets hjälp analysera bilden genom att reflektera över orsaker och konsekvenser. Arbeta parvis, skriv på papper eller skriv ut trädet och skriv direkt på bilden. Problemträdet kan med fördel användas som analysverktyg även i andra sammanhang. 

problemträd, analysverktyg
Problemträd - ett analysverktyg

3. Förändring är möjlig!

Låt eleverna läsa artikeln Varför agerar vi inte? (5 min) och se filmklippet Jag är en siffra att räkna med (2 min).

Låt eleverna resonera kring artikel och filmklipp. Utgå från elevernas spontana reflektioner eller ta hjälp av frågeställningarna nedan:

  • Varför agerar människor inte? Fokuseras det för mycket på vad människor måste avstå? Vänd på det – vad det finns för vinster med att ställa om?
  • Vad kan leda till förändring? Inlägg i sociala medier, insändare, strejker, demonstrationer, civil olydnad, medborgarinitiativ, teknisk utveckling, nya lagar, skatter, politiska reformer med mera.

Avsluta denna lektion eller inled nästa lektion med att gå igenom elevuppdraget. I uppdraget ska eleverna själva fundera över hur man kan förändra sin närmiljö eller omgivning.

4. Elevuppdrag - Ett nytt spår!

Dela ut och gå igenom elevuppdraget Ett nytt spår!

Uppdraget går ut på att eleverna identifierar ett problem de ser i kommunen, analyserar det med hjälp av problemträdet samt skapar en plan för hur det kan förändras.

  • Säkerställ att alla förstår uppgiften.
  • Dela in eleverna i par eller i mindre grupper.
  • Kom överens om hur och när arbetet ska redovisas.

5. Redovisning!

Låt eleverna redovisa sina arbeten på det sätt klassen kommit överens om.

Nyckelord: hållbar utvecklings, klimat, djur, natur, miljö, närmiljö, påverka din kommun, förändring, förändra, utveckling, framtid, uppdrag, uppgift, grupparbete, gruppuppgift.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg