Solelever - ett soligt skolsamarbete om förnybar energi

Genom projektet Solelever vill Naturskyddsföreningen tillsammans med Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner ge högstadieklasser möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur solceller fungerar och vilken roll solenergin kan spela i ett hållbart samhälle.

Foto:

Kalle Melander

Projektet Solelever är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner med start 2019. Satsningens syfte är att skapa och testa ett koncept som kan bidra till att stärka elevers kunskaper kring energi och klimat med särskilt fokus på solenergi. Genom projektet får medverkande skolor även möjlighet att utveckla samarbete över ämnesgränser och med olika samhällsaktörer. 

Erfarenheterna från projektet kommer att spridas så att fler skolor kan ta del av tips och inspiration till skolarbeten kring energi, klimat och hållbar utveckling. Ur ett mer långsiktigt perspektiv syftar projektet också till att bidra till att öka användningen av solenergi i kommunerna och i övriga landet.

                   

Projektet Solelever finansieras av Energimyndigheten genom Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen.

Skolor medskapare av konceptet

Projektet bygger på att medverkande skolor är med och formar upplägget utifrån sina förutsättningar och behov. Naturskyddsföreningen fungerar som bollplank och stöd i processen. Tillsammans tar vi fram och testar ett koncept för skolor att arbeta ämnesintegrerat och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor - från det lokala till det globala.

Våren 2019 - Förberedelser: Skolorna planerar tillsammans med Naturskyddsföreningen och kommunernas energi- och klimatansvariga ett arbetsupplägg inför kommande läsår, utifrån identifierade behov och önskemål.

Läsåret 2019/2020 - Genomförande: Skolorna genomför det planerade arbetsupplägget med särskilt fokus på sol- och förnybar energi. Teoretiska och praktiska övningar varvas med studiebesök och föreläsningar.

Globala målen för hållbar utveckling

Projektet Solelever knyter väl an till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 4, mål 7 och mål 13. 

Mål 4 handlar om utbildning och delmål 4.7 handlar särskilt om utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar. Mål 7 handlar om att göra hållbar energi tillgänglig för alla i hela världen och öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna, bland annat genom att stärka utbildning kring hur klimatförändringarna kan begränsas.

 

Kontaktpersoner projekt Solelever

Naturskyddsföreningen: Agnes Vungi, projektledare agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se 072-252 32 87

Håbo kommun: Anna Atterlöf, miljöstrateg anna.atterlof@habo.se 0171-528 06

Sigtuna kommun: Friederike May, miljösamordnare friederike.may@sigtuna.se 070-085 12 26

Upplands-Bro kommun: Nicola Björk, miljö- och hållbarhetsstrateg nicola.bjork@upplands-bro.se 08-518 321 85 

 

Naturskyddsföreningens skolmaterial om
sol- och förnybar energi

Övningar

> Övning åk 7-9: Energifallet - Solcellslabb
> Övning åk 7-9: Energifallet - Tankar om energi
> Övning åk 7-9: Energifallet - Förnybar energi 2030
> Till alla Energifallets övningar om energi, klimat och hållbar utveckling

Faktablad

> Faktablad: Solceller och solfångare
> Faktablad: Energikällor
> Faktablad: Framtidens energi
> Faktablad: Vattnets kretslopp och fotosyntesen
> Faktablad: Hur produceras el och värme?
> Faktablad: Miljöpåverkan från el- och värmeproduktion
> Faktablad: Solceller och solfångare

Övrigt material

> Energifallets ordlista om energi, klimat och hållbar utveckling
> Diskussionsfrågor om energikällor
Teknisk utveckling kring energi