Värna vårt strandskydd – stränderna är till för alla

Gillar du att bada, fiska, åka skridskor eller vandra längs stranden? Eller lägga till med båten i en stilla badvik? Tack vare strandskyddet har alla i Sverige tillgång till stränder. Strandskyddet är också oumbärligt för de djur och växter som lever här. Men strandskyddets framtid är oviss.

Varför är strandskyddet så viktigt?

Det är viktigt att strandskyddet förblir starkt  för den biologiska mångfalden, för klimatet och för att stränderna ska fortsätta vara tillgängliga för alla. Se vår film och lär dig mer om strandskyddets historia och hur det ser ut idag:

Strandskyddet har funnits sedan 1950-talet. Syftet är att ge alla människor tillgång till strandområden och att värna växt- och djurliv. Strandskyddet är viktigt av flera skäl:

1. En viktig del av allemansrätten

Både stränderna och vattnet utanför omfattas av allemansrätten och ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen. Utan strandskyddet skulle vi inte kunna bada, fiska, surfa, åka skridskor eller vandra på stranden på samma sätt som idag. 

Strandskyddet är en viktig del av allemansrätten

2. Världsunikt skydd för den biologiska mångfalden

Sverige är unikt – det finns nästan inga andra länder som har skyddat sina stränder på samma sätt som gjorts här sedan 1950-talet. Tack vare strandskyddet har vi orörda stränder som sjuder av liv. Men när ett område väl bebyggs går det inte att vrida tillbaka klockan – ett upphävt strandskydd är för det mesta oåterkalleligt för friluftsliv och natur.

Strandskyddet är ett världsunikt skydd för biologisk mångfald.

Den värdefulla natur som finns i strandområden är viktig för den biologiska mångfalden. Många vattenlevande organismer är beroende av orörda strandnära livsmiljöer – de är bland annat barnkammare åt många fiskar. Av landets rödlistade arter är cirka en tredjedel knutna till strand- och vattenmiljöer. 

3. Hjälper oss tackla klimatutmaningar

De pågående klimatförändringarna leder till att vädret blir mer oförutsägbart och vi måste bli bättre på att anpassa oss. Strandskyddet är ett bra skydd mot effekterna av extrema skyfall och översvämningar, eftersom reglerna styr bort ny bebyggelse från den riskabla vattenlinjen.

Strandskyddet hjälper oss tackla klimatutmaningar.

Bevuxen mark som inte är hårdgjord eller bebyggd har en förmåga att behålla vatten och dämpa översvämningar. Den kan också filtrera och mildra utsläpp från översvämmade avlopp och dagbrunnar.

Strandskyddet bidrar därför till att vi i Sverige står bättre rustade för ett mer extremt väder som kommer när klimatet förändras. Att börja bygga mer nära vatten nu vore därför ett stort misstag.

Så funkar strandskyddet

Strandskyddet gäller över hela landet och vid stränder, hav, insjöar och vattendrag. Området som skyddas är normal 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Om det behövs för att uppfylla strandskyddets syften kan strandskyddet ibland utökas upp till 300 meter.

Så funkar strandskydd.

Inom ett strandskyddat område får nya byggnader eller anläggningar inte uppföras. Hur en byggnad används får inte heller förändras, genom att exempelvis bygga om en fiskebod till ett fritidshus, om det hindrar andra människor från att vara där. Det är inte heller tillåtet att exempelvis bygga bryggor eller sätta upp stängsel.

Byggnationer som används för fiske, jordbruk, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från strandskyddet, om de måste ligga inom strandskyddat område för att fylla sin funktion.

Strandskyddet är hotat

2009 gjordes strandskyddslagstiftningen om och det blev lättare för kommuner att ge strandskyddsdispenser. Kommuner har getts möjlighet att peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (även kallat LIS-områden). Syftet med dessa områden är att  gynna den regionala och lokala utvecklingen på landsbygden långsiktigt. I dessa områden finns större möjligheter att ge dispenser från strandskyddsreglerna. 

Strandskyddet har länge varit en het politisk fråga. Röster har höjts för att göra det lättare att göra undantag i strandskyddet, särskilt på landsbygden, detta trots att lagändringen 2009 ökat möjligheterna till undantag rejält. Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna och flera andra partier har velat luckra upp strandskyddet ytterligare. 

Strandskyddet är hotat.

Strandskyddsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen 14 december 2020. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet – bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det fritt fram att lätta på strandskyddet även i kust- och skärgårdsområden. Om förslaget blir verklighet skulle det innebär att vår allemansrättsliga tillgång till stränder är hotad och att det kommer att bli ännu svårare att leva upp till Sveriges miljömål. Vi vill se ett fortsatt starkt, generellt strandskydd som skyddar allas vår rätt till orörda stränder, värnar om strändernas ekosystem och hjälper oss stå emot klimatförändringar.

Läs mer om vår syn på utredningen och vad vi lyfter fram i vårt remissvar här.

Vi måste värna strandskyddet

Stränderna är värdefulla och till för alla. Strandskyddet hjälper oss att tackla klimatutmaningar, värna den biologiska mångfalden och är en viktig del av allemansrätten.

Naturskyddsföreningen tycker:

  • Strandskyddet är en viktig garant i lagstiftningen för allemansrätt och biologisk mångfald. Dessutom är det en bra försäkring mot ras, skred och översvämningar att lämna stränderna obebyggda i en allt mer klimatosäker tid.
  • Överenskommelsen i Januariavtalet att “det ska bli enklare att bygga strandnära” innebär en betydande risk för att områden med höga natur- och friluftsvärden bebyggs och att allmänhetens tillgång till värdefulla områden begränsas ytterligare. Det är därför mycket viktigt att bevaka utvecklingen och förstärka strandskyddet i områden med höga natur- och friluftsvärden och i områden med högt exploateringstryck. Och att det verkligen blir i glesbygd lättnaderna sker.
  • Det är mycket viktigt att skrivningarna i Januariavtalet om förstärkningar av strandskyddet där det behövs omsätts i lag  – inte minst i områden med högt exploateringstryck.
  • Krafttag måste till för att minska problemen med felaktiga strandskyddsbeslut i kommunerna. Om  man – som det står i Januariavtalet – ska öka det lokala inflytandet måste det också ske en massiv satsning på kunskapshöjning och uppskärpning av myndighetsutövningen. 

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.