10 politiska beslut för en hållbar omställning

För att bromsa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald krävs politiska åtgärder som skapar förutsättningar för omfattande beteendeförändringar; modiga beslut som leder till förändrade strukturer och hållbara samhällen. Vi riktar oss till svenska politiker och listar insatser som ser till att den nödvändiga omställningen blir verklighet.

1. Förbjud fossila bränslen från 2030

Så snart som möjligt behövs ett beslut om att senast 2030 förbjuda användningen av fossila bränslen i Sverige. Ett beslut i närtid om att ett sådant förbud skulle ge en tydlig signal till hela samhället, och samtidigt skapa utrymme att genomföra omställningen mot ett helt förnybart energisystem under en rimlig tid.

2. Avveckla offentlig finansiering och offentligt ägande som motverkar miljömålen

Fasa ut alla miljöskadliga subventioner. Avveckla allt offentligt ägande av och investeringar i fossil energi och infrastruktur som bidrar till fortsatt och ökad fossilanvändning, till exempel motorvägar, flygplatser och produktion och distribution av fossila bränslen. Omställningen ska ske på både internationell, nationell och kommunal nivå. Ge statliga skogsförvaltare i uppdrag att bedriva ett hållbart skogsbruk som gynnar skogens biologiska mångfald och ökar skogens kolsänka.

3. Genomför en kraftfull energi- och transporteffektivisering i hela samhället

För att ställa om till ett hållbart energisystem krävs energi- och transporteffektivisering inom alla sektorer. Energieffektiviseringen kan ske genom både traditionella åtgärder som isolering, mer effektiva processer eller moderna värmesystem. Men även genom beteendeförändringar som leder till exempelvis minskat transportbehov och förändrade produktions- och konsumtionsmönster.

4. Skydda 30 procent av ekosystemen till 2030

Säkra ett långsiktigt skydd för områden med höga naturvärden, både till land och till havs. Ge markägare förutsättningar att återskapa och sköta skyddade ekosystem för att bevara biologisk mångfald och öka motståndskraften mot klimatförändringar.

5. Fördubbla den svenska kolsänkan i skog, mark och hav

Genom att binda mer kol kan skog, mark och hav spela en avgörande roll för klimatet. Det kan ske genom att exempelvis återskapande av våtmarker, ökat skydd av skog, införande av hyggesfritt skogsbruk, att träden får stå längre, en ökad omställning till ekologiskt jordbruk, främjande av naturbetesmarker, skydd av ålgräsängar och ett generellt förbud mot bottentrålning.

6. Säkra ett hållbart nyttjande av hav och land inom naturens gränser

Inför styrmedel som ger fiskare, jordbrukare och skogsägare ekonomiska förutsättningar för att producera de ekosystemtjänster som gör att miljömålen nås. På en levande landsbygd skapas lönsamhet tillsammans med långsiktig ekologisk och social hållbarhet. Ett mångbruk av ekosystemen som kommer hela samhället till gagn.

7. Ställ om fiske, jord- och skogsbruk som skadar klimat, biologisk mångfald eller motverkar en giftfri miljö

Förbjud och upphör snarast med det skadliga uttaget och nyttjandet av naturresurser av naturresurser inom fiske, jord- och skogsbruk. Fiske, jord- och skogsbruk ska ske i enlighet med försiktighetsprincipen och genom att den som förorenar ska betala. Återinför skatten på handelsgödsel och inför en differentierad skatt på bekämpningsmedel så att de mest skadliga medlen blir dyrast. Sverige ska ha en stark miljölagstiftning utan miljöfarliga undantag.

8. Minimera matens negativa påverkan på klimat och biologisk mångfald

En stor del av vår påverkan på klimat och biologisk mångfald kommer från vår produktion och konsumtion av livsmedel. Det krävs implementering av befintlig såväl som ny lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att klara omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning inom naturens gränser. Politiska satsningar ska ske som främjar konsumtionen av ekologiska livsmedel med ett större inslag av vegetabilier.

9. Gynna en hållbar livsstil och konsumtionskultur

För att minska konsumtionens klimat- och miljöpåverkan krävs kraftfulla åtgärder som gynnar en giftfri, resurseffektiv och hållbar ekonomi. Konsumtionen av varor som kräver mycket resurser och orsakar stora utsläpp måste minska kraftigt, alla material återanvändas så långt det är möjligt och konsumtionen styras till resurssnåla och miljövänliga varor och  tjänster. Det behövs därför lagstiftning och styrmedel som styr bort från miljögifter och som gör återanvändning, återvinning och lång livslängd till det nya normala.

10. Säkerställ en rättvis omställning

Politiska åtgärder för att åstadkomma den nödvändiga omställningen måste utformas på ett sätt som är rättvist. Åtgärderna ska säkerställa en ökad lönsamhet för minskad negativ miljöpåverkan och befästa att den som bedriver miljöskadlig verksamhet betalar för de skador som uppstår. Samtidigt måste omställningens nyttor och kostnader fördelas rättvist inom och utanför landet. Omställningen måste säkra nya möjligheter för de som tidigare arbetat inom miljöskadliga branscher. Det ska gå att leva och arbeta hållbart i hela Sverige.
Läs mer om rättvis omställning

Hela Sverige ställer om

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige! 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll