Levande skogar

Tack vare ett målmedvetet arbete har vi nu en rik biologisk mångfald och stora kolförråd i skog och mark. Det finns en mångfald av verksamheter som nyttjar skogen på ett hållbart sätt. Detta skapar sysselsättning i hela landet, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Det här är vår vision för levande skogar.

Skogen nyttjas på dess egna villkor, och har därför kunnat bidra i omställningen till en fossilfri och miljömässigt hållbar värld. Sverige har blivit ett internationellt föredöme som fått andra länder att följa efter.

Återställda miljövärden i skogen

Det har tagits krafttag för att återställa miljövärdena i skogen. En minskad energianvändning, minskat transportbehov, ny teknik, slutna materialkretslopp och ett samhälle vars grundpelare är social och ekologisk hållbarhet begränsar uttaget av biomassa från skogen till en nivå som garanterar att ekosystemen är friska och artrika.

Skogsbruket bedrivs utan stora kalhyggen och tiden mellan avverkningar har förlängts. Skogen har därför kunnat binda mycket större mängder kol än vad som tidigare var möjligt. Tillsammans med en utfasning av fossila bränslen har det varit helt avgörande för att kunna stabilisera jordens klimat.

Sysselsättning i hela landet

Det finns en mångfald av verksamheter som nyttjar skogen på ett hållbart sätt, till exempel tillverkning av virkesprodukter med hög kvalitet eller naturturism. Detta skapar sysselsättning i hela landet, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Urfolks rättigheter till att nyttja skog och mark är samtidigt garanterade.

Välmående ekosystem för klimat och biologisk mångfald

Ett förändrat klimat ställer allt högre krav på motståndskraftiga och välmående ekosystem. Tack vare ett målmedvetet arbete har vi nu en rik biologisk mångfald och stora kolförråd i skog och mark, och kopplingen mellan klimatarbetet i skogen och den biologiska mångfalden är allmänt känd.

I ett förändrat klimat hjälper dessa friska, artrika skogsekosystem samhället att klara tidvis svåra utmaningar genom att bidra med vattenrening, grundvattenbildning och motståndskraft mot storskaliga bränder och insektsangrepp. Naturupplevelser och rekreation i skogen bidrar till ett ökat välmående och kunskap om naturen.

Miljömålet Levande skogar har äntligen nåtts tack vare att fokus har skiftat från en ständigt ökad produktion av skogsbiomassa till att skogen ska kunna leverera en mängd olika värden och tjänster, samt träprodukter av hög kvalitet.

Det lönar sig att värna skogen

Markägare uppmuntras att restaurera skogsekosystem, vattendrag, och våtmarker och att upprätthålla en hög biologisk mångfald och höga kolförråd i skogen. Tack vare dessa insatser kan den enskilde markägaren och skogsarbetaren bedriva sin verksamhet långsiktigt hållbart, oavsett vad den är inriktad på.

Hela Sverige ställer om 

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige! 

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll