2030-målen avgörande för klimatet

För att Sveriges utsläpp ska minska i nödvändig takt krävs konkreta åtgärder och mål med stor effekt i närtid.

Varför pratas det om Sveriges klimatmål?

Under hösten 2023 har regeringens utredare genomfört vad regeringen kallar en ”snabbutredning av svensk klimatpolitik”. Det är sedan tidigare känt att utredaren John Hassler är kritisk till bland annat det nationella målet till 2030 om transporternas utsläpp. Utredningen, som presenterades 18 oktober, ska användas som underlag för regeringens kommande handlingsplan för klimatet.

Vad tycker Naturskyddsföreningen om utredningen?

Vi är kritiska till utredningens förslag om att Sveriges klimatmål till år 2030 ska göras om, och att en utredning om nya inleds. Det skulle skapa en stor osäkerhet i den politiska styrningen, resultera i att Sverige tappar tempo i klimatomställningen, och innebära en risk för sänkningar av målen. Regeringens fokus bör i stället ligga på genomförande av åtgärder som ger snabba utsläppsminskningar.

Naturskyddsföreningen är också starkt kritisk till utredningens förslag om att överge målet om att minska transporteras utsläpp med 70 procent åren 2010-2030, och att ersätta det med ett mål om elektrifiering av transportsektorn. Det är även djupt beklagligt att utredaren vill att Sverige ska avstå från att införa ett nationellt konsumtionsbaserat utsläppsmål, trots att det finns ett färdigt förslag på ett sådant från en enig parlamentarisk utredning.

Det finns också delar i förslaget som Naturskyddsföreningen är positiv till. Det är bland annat förslagen om att klimatbiståndet behöver stärkas, och att internationella klimatinvesteringar inte bör användas för att nå Sveriges nationella klimatmål. Vi är också positiva till förslag om ökad kolsänka, utsläppsbudget, att ersätta klimatskadliga subventioner till jordbruket och glesbygden med exempelvis transportstöd som inte leder till ökade utsläpp, och om att införa ett kompensationssystem till kommuner för vindkraftsetablering.

Vilka är Sveriges och EU:s klimatmål?

Sveriges klimatmål

EU:s klimatmål

Varför är klimatmålet till 2030 om inrikes transporter extra intressant?

Utsläppen från våra transporter, framför allt från vägtrafiken, tillhör de största i Sverige. Samtidigt är transporterna den sektor som har en av de största möjligheterna att relativt snabbt ställa om. Många förslag på hur finns redan.

Tidigare hade Sverige bättre förutsättningar att klara 2030-målet om 70 procent minskade utsläpp från transporter. Men med regeringens nya politik, som till exempel förändrat reseavdrag, sänkt bensinskatt och minimerad reduktionsplikt, kommer transporternas utsläpp öka drastiskt.

Läs mer om transporternas påverkan: Bryt bilberoendet.

Vad borde regeringen göra?

I kommande klimathandlingsplan måste regeringen berätta hur de ska leva upp till de nationella klimatmålen och visa på när och exakt hur det ska ske. Naturskyddsföreningen kräver en stark handlingsplan, med utsläppsberäkningar och tidsuppskattning för åtgärderna som säkerställer att de svenska utsläppen minskar tillräckligt mycket och får effekt i tid.

Vi behöver bland annat:

 • Energieffektivisering och förnybar energi
 • Fossilförbud till 2030
 • Transporteffektivitet med förflyttning från vägtrafik till kollektivtrafik, gång och cykel, med anpassade lösningar för tätort och landsbygd
 • Omställning av industrin till cirkulär, hållbar produktion
 • Främjande av hållbar konsumtion
 • Stärkt klimatanpassning
 • Ett hållbart skogsbruk och jordbruk

Här kan du läsa fler förslag i vår checklista till regeringen för den klimatpolitiska handlingsplanen.

Varför är det viktigt med närtida klimatmål, som till 2030? Räcker det inte att vi får ner utsläppen på längre sikt?

Vi pratar inte om mål som en siffra på ett papper, vi pratar om möjligheterna till liv, hälsa, matförsörjning, rent vatten, friska skogar, livsmiljöer för arter på land och i vatten och mycket mer.

Att minska utsläppen innan 2030 är helt avgörande för att undvika de allvarligaste konsekvenserna och därmed högsta kostnaderna av klimatkrisen. Både när, hur och i vilken takt avgör chanserna och hur stor mängd utsläpp som faktiskt släpps ut och samlas i atmosfären, där de stannar under många årtionden. Mål och utsläppsminskningar i närtid gör också omställningen rättvisare och mer trovärdig.

Här i illustrationerna nedan ser du varför det spelar roll:

Bild 1 av 3 Det är inte bara målet som räknas, utan också vägen dit.

Bild 2 av 3 Det är inte bara målet som räknas, utan också vägen dit.

Bild 3 av 3 Det är inte bara målet som räknas, utan också vägen dit.

De här tre kurvorna slutar på samma sätt, med nollutsläpp 2045.

Men vägen dit ser helt olika ut. Det som spelar roll är utrymmet under kurvan – de samlade utsläppen. Ju tajtare kurva och mindre utrymme, desto lägre utsläpp. Varje ton koldioxid räknas.

Närtida mål är alltså nödvändiga för att minska risken för två enorma problem:

 • Mycket större klimatpåverkan
  Genom att skjuta upp klimatåtgärder (exempelvis som i den mörkgröna grafen) blir de totala utsläppen mycket större. Med det kommer kraftigt ökade risker, med värre extremväder och farliga konsekvenser för människor, samhällsekonomin och naturen. Om inget görs i tid kan oåterkalleliga tröskeleffekter passeras, vilket i sig kan förstärka klimatförändringarna ytterligare och göra det omöjligt att minska utsläppen.
 • Mycket jobbigare, dyrare och orättvisare omställning
  Att utsläppen måste ner till noll är självklart. Ändrad infrastruktur, energisystem, konsumtionsmönster och allt annat som behöver ställas om blir oerhört mycket dyrare och svårare om det görs för sent, än om det görs här och nu. Att minska utsläppen med exempelvis 10 procent per år är lättare än dra ned 90 procent på bara ett år. Med fördröjd omställning ökar kostnaderna också rejält för klimatanpassning och förstörelse från klimatförändringarna.

Om utsläppen fortsätter på höga nivåer några år till är det inte ens säkert att möjligheten finns kvar längre fram att ställa om till ett samhälle som klarar förvärrade klimatförändringar. Därför måste utsläppen minskas nu när vi fortfarande kan.

Men EU då? Är det inte bra om Sverige har samma mål som EU?

Det är bra att EU har skärpt sin klimatlagstiftning, men många av besluten ger inte effekt förrän om många år. Målen är långt ifrån tillräckliga för vad som krävs enligt vetenskapen, Parisavtalets 1,5-gradersmål och global klimaträttvisa. Det som Sverige däremot bör ta till sig från EU:s klimatmål är att basera våra egna mål på en årlig utsläppsbudget och ha mål om att öka kolsänkan i skog och mark.

EU:s klimatmål är kort sagt ett golv, där enskilda medlemsländer kan och bör ha skarpare klimatarbete än så. Sverige har – som ett rikt land med goda samhälleliga och tekniska förutsättningar och part i Parisavtalet – ett internationellt ansvar att leda vägen och visa hur vi kan skapa en snabb och rättvis omställning.

Sverige måste alltså fortsätta ligga på inom EU och stå upp för stärkta klimatambitioner, speciellt i närtid. Det gäller både utsläpp som sker inom Sveriges och EU:s gränser, och de som sker utomlands på grund av vår stora konsumtion. Att visa vägen är det bästa sättet att påverka resten av världen.

Hur påverkas Sveriges ekonomi och näringsliv av sänkta klimatambitioner?

Näringslivet och andra samhällsaktörer behöver tydlighet från politiken för att kunna planera. Klimatmålen har beslutats om i en lång demokratiskt förankrad process, och många företag räknar med målen i sin egen framtidsplanering. Många av investeringarna och möjligheterna att plocka fördelar av att ligga i utvecklingens framkant riskerar att försvinna om det skapas osäkerhet kring målen.

 • Mål i närtid har mycket större betydelse för näringslivets investeringar än mål för en avlägsen framtid.
 • Mål som är specifika för ett område, som för transportsektorn, är lättare att omvandla till konkreta affärer än vaga mål för samhället i stort.

Mer om vikten av närtida mål för näringsliv och ekonomi kan du läsa om i den här debattartikeln som Naturskyddsföreningen skrivit under tillsammans med över 200 företag och organisationer.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 5

Relaterat innehåll