Lär dig mer om mosshumlan

Högintensivt jordbruk och monokulturer, vilket innebär att man odlar en och samma gröda, har gjort att mosshumlan får det allt svårare att hitta mat. Hotet mot mosshumlan och andra pollinerare är även ett direkt hot mot oss människor. Försvinner våra pollinerare kommer en stor del av maten vi äter också göra det. 

3 snabba fakta om mosshumlan

  • Status: Nära hotad
  • Antal: Cirka 5 000 reproduktiva individer i Sverige 
  • Hot: Övergödning och minskad betesdrift i naturbetesmarker.

Mosshumlan har fått sitt namn från hur den inreder sitt bo. Den använder nämligen mossa som isolering och “kardar” växtmaterialet för att göra det fluffigt. Det har i sin tur gett mosshumlan sitt engelska namn – “large carder bee”.  

Så här känner du igen en mosshumla: 

Storleken: Mosshumlan är en relativt liten art, drottningarna är 16–19 mm, hanarna 12–15 mm och arbetarna 10–15 mm. 
Pälsen: De har kort jämn gul päls på kroppen och rävröd päls på ryggsidan och benen är svarta.
Ränderna:  På nära håll kan man se att mosshumlan saknar svart behåring på mellankroppen utom på den sista ryggplåten. Den ser alltså inte randig ut som hos många andra humlor.

Så bor mosshumlan

De påträffas oftast på stäppartad ängsmark, gärna blomrika havsstrandsängar. Bona anläggs oftast ovan jord i mus- och sorkbon eller under grästuvor och i mossa.

Drottning, hane och arbetare 

Mosshumlor, lever, likt alla humlor, i ett organiserat, hierarkiskt samhälle där fortplantningen sköts av en eller några få individer.  

Parningen sker på sensommaren och tar ofta ganska lång tid. Drottningar parar sig vanligen bara en gång medan hanarna kan para sig flera gånger. Efter att en drottning har parat sig övervintrar hon nedgrävd i marken. När hon kommer fram på våren behöver hon äta upp sig på nektar och framförallt proteinrikt pollen från till exempel hansälgar för att äggstockarna ska utvecklas ordentligt. Den första kullen ägg blir arbetare som sedan får hjälpa till att ta hand om nästa kull.

Mosshuma, AR, 3D

Utan humlor inga frukter och bär 

När humlor, bin och andra pollinerare samlar mat till sig själva blir det frukt och grönt till oss andra växtätande varelser. Pollinering är viktig för de flesta av våra grödor, för maten vi äter och inte minst för naturen. Vilda bin och humlor står för en stor del av pollineringen, en ekosystemtjänst som vi gärna tar för given. Men när bina hotas, hotas också pollineringen och matproduktionen. 

Hoten mot mosshumlan  

Sedan andra halvan av 1900-talet har mosshumlan blivit allt mer sällsynt. Intensifierade odlingsformer har minskat blomrikedomen och mosshumlans tillgång på mat. Användningen av ogräsmedel inom jordbruket har gjort de konventionellt odlade åkermarkerna till biologiska öknar. Övergödning och att betesdjur går så länge i varje hage leder till färre blommor och gör det svårt för humlorna att hitta mat.  

Vad äter mosshumlan? 

Mosshumlor samlar pollen och nektar nära sitt bo så det är ovanligt att se en arbetare på andra ställen än i närheten av en blomrik äng. De lever framför allt på olika ärtväxter som till exempel vitklöver och rödklöver, men också på mjölkört och olika ängsblommor. 

Var finns mosshumlan idag?  

Sverige:  Mosshumlan lever främst längst med kusten med få undantag. På Öland, Gotland samt längst kusten och på sandfälten i Skåne är den relativt vanlig medan mera norrut till Uppland betraktas den som sällsynt.  
Globalt: Mosshumlan finns i Europa och Asien från Norden över Brittiska öarna till Spanien i sydväst och Turkiet i söder. Österut går den till södra Sibirien och Bajkal. 

Vad kan du göra för mosshumlan?

Foto: Örjan Fritz

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll