Naturskyddsföreningens Skogspris

Vi letar efter skogens bästa vänner! Känner du till någon markägare eller någon annan som inspirerar och gör viktiga insatser för miljö- och naturvård i skogen? Då ska du nominera den personen eller företaget till Naturskyddsföreningens Skogspris.

Vad är Skogspriset? 

Naturskyddsföreningens Skogspris ska belöna och uppmuntra fler markägare och andra förebilder att berätta om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirera andra att göra samma sak. Vi vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder. När skogspolitiken inte räcker behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden.   

Vad vinner man? 

Priset består av ett konstföremål i trä av skulptören Kenneth Derlow, ett diplom, äran och naturligtvis möjligheten att visa hur man kan gå före och bidra till en positiv utveckling. 

Hur funkar det? 

  • Alla invånare i Sverige, medlem eller icke-medlem, får nominera pristagare. 
  • Valbar till priset är varje privatperson, offentliga institution eller företag, som äger eller sköter skog i Sverige eller på annat sätt gjort exceptionella insatser för naturvård i skogsbruket. 
  • Skogspriset är primärt avsett för markägare, men även andra kan nomineras enligt ovanstående punkt. 

Vilka kriterier arbetar juryn efter? 

Skogspriset utdelas för en aktiv gärning för främjandet av hållbart skogsbruk, med tyngdpunkt på bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och/eller skogens sociala värden

Kontakt/frågor: Jonas Rudberg, sakkunnig Naturskyddsföreningen, 070-214 16 32 

Tidigare Skogspristagare  

2022 vann Jan Bertilsson skogspriset. Han har varit skogsägare i mer än fyrtio år. I början bedrev han ett konventionellt skogsbruk med kalhyggen men under 2010-talet ifrågasatte han metoden och undrade om det verkligen var ekonomiskt, eller ekologiskt, gynnsamt. Läs mer här.

2021 fann juryn två värdiga pristagare: Brita Stina Sjaggo, Jokkmokk som kämpar för samernas rättigheter i norr samt Lennart Bosrup, Glimåkra i Skåne för hans skötsel av ädellövskog där det också finns en välbesökt naturstig. 

2020 gick Skogspriset till Leif Öster, Fors i Dalarna. Leif bedriver turistverksamhet med hustrun Cecilia på Dalagård och visar därmed att skogen kan ha ett minst lika stort värde utan att avverkas. Leif är också en viktig röst i skogsdebatten. 

2019 fick Cecilia Lundin och Täby kommun Skogspriset för ett fantastiskt arbete med tätortsnära skogar och öppna landskap. Pristagaren har bland annat initierat nyskapande projekt såsom anläggning av ädellövskog och samverkat i konstruktiv anda med lokalföreningar.   

2018 fick Bertil Anderson, Vimmerby, Skogspriset för sina insatser för skogens biologiska mångfald. Han har bland annat tagit initiativ till flera biotopskydd och naturvårdsavtal på sina marker.   

2017 fick Martin Jentzen, Munkedal, och Mikael Karlsson, Södertälje, dela på priset för sina insatser för att utveckla och hjälpa markägare att tillämpa hyggesfria skogsbruksmetoder.   

2016 fick Gunnel och Dag Ekman Skogspriset för att de återskapar viktiga lövskogar och våtmarker och ställer om till ett skogsbruk med ett levande skogs- och kulturlandskap.   

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg