Steg 1: Starta en LHU-grupp

Sätt ihop en arbetsgrupp som gemensamt ansvarar för att driva utvecklingsarbetet.

Lärande för hållbar utveckling (LHU)
Lärande för hållbar utveckling innebär att ta ett helhetsgrepp i undervisningen runt frågor som rör ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. Kännetecknande för LHU är undervisning som karaktäriseras av demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, en mångfald av pedagogiska metoder, samt delaktighet och inflytande från eleverna.

Grundläggande förutsättningar

Att börja arbeta aktivt och systematiskt med lärande för hållbar utveckling är ett gemensamt åtagande. Det är viktigt att avsätta resurser i form av planeringstid, mötestid och kompetensutveckling, samt viss tjänstetid för samordning av LHU, alternativt att det kan ske inom försteläraruppdrag.

Skapa en grupp

Utvecklingsgruppen bör bestå av rektor och lärare - men gärna också andra på skolan, till exempel elever, SYV och vaktmästare. Se till att gruppen är dynamisk och att personerna kan bidra med olika perspektiv och till konstruktiva diskussioner.

Sätt ramar för hur ofta ni ska ses och vem som ansvarar för att sammankalla till era möten.

Tips! Skapa en gemensam digital mapp där ni kan samla allt från relevanta styrdokument till tips och inspiration i LHU-arbetet.

Samla styrdokumenten

Vad säger styrdokumenten om lärande för hållbar utveckling? Läs på om ni behöver, samla några skrivningar och citat ni fastnar extra för och som är särskilt relevanta för er satsning.

Grundläggande styrdokument

Skolans egna dokument

Lokala, regionala och internationella dokument

Tips! Skolverket har lärmoduler för ämnesövergripande undervisning om hållbar utveckling. Modulerna vänder sig till arbetslag och belyser hur undervisningen kan organiseras och vad den kan innehålla. Finns för åk 1-6, åk 7-9 respektive gymnasiet. För rektorer finns en modul om att leda förändring där del 6 handlar om att leda lärande för hållbar utveckling.

Gillas av 1

Relaterat innehåll