Steg 2: Kartlägg nuläget

Vad gör ni redan och vad vill ni utveckla?

Diskutera gemensamt i LHU-gruppen. Hur ser det ut på er skola idag? Vad gör ni redan och vad vill ni utveckla? Diskutera tillsammans utifrån frågorna och gör en samlad bedömning.

Har ni bestämt er för att arbeta för en skolutmärkelse för hållbar utveckling kan ni i kartläggningen stämma av mot kriterierna som finns för den valda utmärkelsen. Till exempel Skola för hållbar utveckling (Skolverket) eller Grön flagg (Håll Sverige Rent).

Kompetenser och resurser

Nuläge:

 • Hur uppfattar lärare, skolledning och andra medarbetare sina kunskaper om hållbar utveckling?
 • Vilka utrymmen - tid, plats, pengar - finns för planering, möten och kompetensutveckling?

Utveckling:

Vilken kompetensutveckling behövs?

Vilka utrymmen ska öronmärkas för LHU-arbetet? (tid, plats, pengar och andra resurser). Till exempel studiedagar, arbetsplatsträffar, planeringstid och forum för kollegialt lärande.

Ämnesspecifikt och ämnesövergripande

Nuläge:

 • På vilka sätt inkluderas hållbar utveckling i respektive ämnen/kurser?
 • I vilken omfattning arbetar vi ämnesövergripande?

Utveckling:

Hur kan vi få hållbarhetsaspekten att genomsyra undervisningen mer?

Vad krävs för bra ämnesövergripande samarbete?

Skolgemensamma aktiviteter

Nuläge:

 • Vilka skolgemensamma dagar, återkommande projekt och aktiviteter genomför vi?

Utveckling:

Vilka aktiviteter kan vi tydligare koppla till hållbar utveckling?

Finns det nya aktiviteter vi skulle vilja etablera? Till exempel årlig skräpplockardag, uppmärksammande av FN-dagen eller skördefest.

Samarbeten och lärmiljöer

Nuläge:

 • I vilken omfattning arbetar skolan med utomhuspedagogik och platsbaserat lärande?
 • Vilka samarbeten med externa aktörer har vi? Till exempel andra skolor, universitet, organisationer, företag och kommunens verksamheter.
 • Vilka internationella samarbeten och kontakter har vi?

Utveckling:

Hur kan vi utveckla punkterna ovan?

Finns det medel att söka? Till exempel inom kommunens eller regionens arbete med hållbar utveckling eller olika utlysningar för att jobba med internationalisering eller skolgårdsutveckling.

Hela-skolan-perspektiv

Nuläge:

 • Hur ser maten, menyn och skolmatsalen ut ur ett hållbarhetsperspektiv?
 • Skolans innemiljö - hur ser lokalerna ut ur ett hållbarhetsperspektiv?
 • Skolans utemiljö - hur används skolgården och närområdet i undervisningen? Vilka förutsättningar finns där som stimulerar arbetet med hållbar utveckling? (Till exempel egen växtkompost, växtlighet på skolgården eller närliggande naturområde).

Utveckling:

Hur kan vi utveckla punkterna ovan?

Hur kan LHU-arbetet kopplas till andra pågående utvecklingsprocesser på skolan? Till exempel digitalisering eller ombyggnation.

Finns det fler verksamheter och personer att involvera? Till exempel vaktmästeri, SYV, skolbibliotek, IT-pedagog, elevhälsa och fritidshem.

Elevernas delaktighet och engagemang

Nuläge:

 • Hur arbetar vi med elevers delaktighet och inflytande i undervisningen?
 • Vilka forum för elevdemokrati finns på skolan? Till exempel elevråd, miljöråd, hållbarhetsambassadörer eller skolgårdsråd.
 • Hur involveras elever, elevråd med flera i planering och beslut som rör den fysiska skolmiljön inne och ute?

Utveckling:

Hur kan vi utveckla punkterna ovan?

Finns det delar i LHU-arbetet som eleverna kan driva självständigt? Till exempel miljöinventering av skolan eller planeringen av en klädbytardag.

Illustration av en skolbyggnad och skolgård.

Tips! Låt eleverna vara med och inventera den egna skolan ur ett miljöperspektiv, upplägg finns i lektionerna Gröna glasögon (F-3), Undersök skolans miljöarbete (4-6) och Undersök skolan - miljöanalys (7-9). I lektionen Hållbara skolan? (4-9) får eleverna samtala om hur skolan och skolmiljön hänger ihop med hållbar utveckling och de globala målen, med utgångspunkt i en händelserik illustration.

Kommunikation och information

Nuläge:

 • Vilka kommunikationskanaler - interna och externa - har vi möjlighet att använda oss av på skolan?

Utveckling:

Hur ska vi använda våra kommunikationskanaler i hållbarhetsarbetet? Hur ska vi dela med oss och berätta om arbetet internt och externt? Hur ser vi till att informera och involvera nya medarbetare?

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll