Vi granskar partiernas miljöpolitik: Centerpartiet

På Centerpartiets valaffischer proklameras slagord för “För klimatets bästa”. Och i Naturskyddsföreningens granskning av riksdagspartiernas agerande de senaste fyra åren står det klart att partiet varit en positiv kraft i just klimatpolitiken. Men när det kommer till biologisk mångfald och artskydd? Här är Centerpartiet en tydlig bromskloss.

 

9ayGxDOdU3c poster image

Inom januarisamarbetet har C stått bakom flera positiva reformer på klimatområdet. Exempelvis har partiet under den gånga mandatperioden stöttat avskaffande av klimatskadliga subventioner, arbetat för ett reformerat reseavdrag och för fossilfria exportkrediter, alltså att svenska staten inte ger stöd till företag som investerar i fossil verksamhet utomlands.  

Partiet uppger att det vill “bevara och förstärka den biologiska mångfalden i hela Sverige”, men under den senaste mandatperioden har Centerpartietistället högljutt drivit på för att försvaga både strandskyddet (som skyddar cirka 1 000 rödlistade arter som bor i strandzonen) och för att stärka äganderätten i skogen på bekostnad av naturhänsynen. Och när januariavtalet föll och C lade en egen budgetmotion i riksdagen föreslog partiet direkt en minskning av anslagen till skydd av värdefull natur med 1,7 miljarder kronor. 

Men trots detta, och på grund av sitt arbete för klimatet, tilldelas Centerpartiet en delad tredjeplats på prispallen när Naturskyddsföreningen granskar den gångna mandatperiodens miljöpolitik.   

Sagt och gjort: Hur har Centerpartiet levt upp till sina svar i partienkäten från 2018? 

Inför valet 2018 stod Centerpartiet bakom tio av Naturskyddsföreningens 18 förslag för klimat och natur. När vi i vår granskning följer upp hur partierna faktiskt agerade under mandatperioden får Centerpartiet 4 gröna ljus, 7 gula ljus och 7 röda ljus – betyg som avspeglar partiets agerande kring förslagen.  

Sina gröna ljus får Centerpartiet bland annat för att det tillsammans med L, MP och S, arbetat för ett reformerat och avståndsbaserat reseavdrag och för att partiet motionerat för ett ökat stöd till skötsel av betesmarker. Centerpartiet har även motionerat om olika åtgärder för att öka transparensen om farliga kemikalier i varors innehåll och att utveckla den internationella och europeiska kemikaliepolitiken. 

Centerpartiet har dock inte agerat för att främja det ekologiska lantbruket i Sverige eller drivit på för att skärpa de statliga bolagens ägaranvisningar så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att nå miljömålen har Centerpartiet trots att partiet ställde sig bakom förslagen i enkäten 2018. Andra röda ljus inkluderar partiets agerande inom frågor som rör skogspolitiken, mineralutvinning ur skyddad natur och kring ett förslag om att stärka miljöbalken.   

Vad lovar Centerpartiet framåt? 

Inför den kommande mandatperioden ställer sig Centerpartiet bakom 13 av Naturskyddsföreningens 22 förslag för klimat och natur. De flesta av partiets nej rör förslag kopplade till biologisk mångfald – här finns en uppenbar lucka i partiets politik.  

I urval svarar Centerpartiet nej till:    

  •  En ny skatt på farliga bekämpningsmedel.  
  • Att införa en ny havsmiljölag.
  • Att låta statens skogar vara föregångare för ett hållbart skogsbruk.  
  • Stärka det ekologiska lantbruket.

Partiet säger däremot ja till:   

  •  En svensk koldioxidbudget   
  •  Att flytta ut trålgränsen 

Centerpartiets egna prioriterade förslag för miljön   

Naturskyddsföreningen har skickat ut enkäter till riksdagspartierna sedan valet 1985. I år har partierna även fått ange sina egna tio mest prioriterade förslag inom svensk miljö- och klimatpolitik för den kommande mandatperiod samt de tre viktigaste frågorna som de avser att driva inom EU.  
 
Centerpartiets förslag spänner över en bredd av miljö- och klimatfrågor. Det är positivt att partiet lyfter utfasning av fossila subventioner, ett pris på koldioxid och mer ambitiösa klimatmål. Till exempel vill Centerpartiet att fossila subventioner fasas ut och att alla fossila utsläpp ska omfattas antingen av ett koldioxidpris eller av ett handelssystem för utsläppsrätter för att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet.  

Det är också positivt att partiet vill sätta ett mål om en cirkulär ekonomi till 2040.   

PCK4VFpqHiE poster image

Partiet presenterar däremot få förslag som rör biologisk mångfald. De förslag som presenteras har ett smalt fokus på redan skyddade områden och naturbete inom jordbruket.  

Vi ser heller inga ambitioner om att skydda mer natur, och inget av partiets förslag styr mot ett mer hållbart brukande av skogen.

Fakta om sammanställningen

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll