Skapa förutsättningar för fler kor på naturbete

Betade marker är livsviktigt för den biologiska mångfalden. Trots det finns det de som argumenterar för att dra ner på Sveriges beteskrav. Vi vill istället se fler kor på svenska naturbetesmarker. 

Enligt svensk lag ska mjölkkor beta minst två till tre månader om året i norra Sverige och minst fyra månader i södra delen av landet. Beteslagen är unik för Sverige. Den ger svensk mjölk ett tydligt mervärde i form av god djurvälfärd och håller landskapet öppet.

Men svenska mjölkbönder har stora lönsamhetsproblem. Det finns de som argumenterar för att dra ner på kraven på bete för att minska på kostnaderna. Det tycker vi är dåligt eftersom betet är livsviktigt för den biologiska mångfalden. Dessutom har lantbrukaren redan investerat för att leva upp till lagen och nu handlar det snarare om att hitta vägar att ta betalt för nyttan av betet, än att montera ner investeringen och försämra för djur och natur.

Välj svenskt kött och mejerier 

För att svenska lantbrukare ska klara den hårdnande konkurrensen från omvärlden behövs tydliga mervärden som skiljer svensk mjölk från importerad. Hur ska man annars motivera konsumenten att välja svenska mjölkprodukter? 

För att stödja lantbrukare som har djur på bete är det därför viktigt att köpa svenskt då du köper kött och mjölkprodukter. Samma gäller för de offentliga inköpen. Här kan både mejerier, grossister och handel verkligen göra skillnad.

Många forskningsstudier visar att korna på många vis mår bättre genom att beta. Den goda djurhälsan hos svenska kor innebär låg antibiotikaanvändning och liten risk för antibiotikaresistens, något som också är viktigt för folkhälsan och samhällsekonomin.

Välj ekologiskt kött och ekologiska mjölkprodukter: djur i ekologisk produktion betar längre och äter mer grovfoder. På så sätt ökar nyttan för biologisk mångfald.  

Det behövs fler kor på svenska naturbetesmarker 

Idag kan lantbrukare få miljöersättning för att sköta betesmarker. Den ersättningen ligger dock betydligt under vad det kostar att hålla djur på naturbete, enligt Jordbruksverkets egna kalkyler. Dessutom finns det andra stöd till lantbruket som direkt missgynnar köttproduktion på naturbete. Politiken har en viktig roll att spela för att skapa bättre förutsättningar för lantbrukare att använda naturbetesmarker i sin kött- och mjölkproduktion.

Det finns styrmedel som både gynnar och missgynnar naturbetesmarker. Därför vill vi att miljöersättningen till betesmarker och slåtterängar höjs, samt att en sammanhållen och bred politisk överenskommelse skapas med långsiktiga, tydliga och verksamma styrmedel för en ökad svensk naturbetesproduktion. Inom kommande programperiod med start 2023, inom CAP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik, görs en översyn av ersättningarna till jordbruket och dessa måste styras mot så hög miljönytta som möjligt.

Fakta:

Naturbetesmarker – ogödslade, oplöjda marker med lång historia av att betas, har en rik biologisk mångfald. För att mångfalden på dessa marker ska kunna bevaras är det nödvändigt med betande djur. 

Slåtterängar  – ogödslade, oplöjda marker har en lång historia av att producera vinterfoder till djuren. Idag finns få ängar kvar och vissa av slåtterängarnas arter klarar sig bra även i naturbetesmarker. 

Antalet naturbetesmarker och slåtterängar har minskat markant de senaste hundra åren. Att djuren betar markerna är en förutsättning för att naturvärden knutna till jordbrukslandskapet ska kunna bevaras. 

Så arbetar Naturskyddsföreningen för att bevara våra öppna landskap 

morötter, morot, barnhand, jordbruk, regnjacka, odling, grönsaker, jord, barn, hand,

Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk!

Med din gåva kan vi kämpa för politiska satsningar på ekologiskt jordbruk och du bidrar till friska ekosystem, naturbetesmarker och ängar.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll