Slåtter och uppsamling – så klipper du vägkanter 

Slåtter av vägkanter görs regelbundet i säkerhetssyfte för att förebygga trafikolyckor. Men en anpassad slåtter kan faktiskt också bidra till att gynna biologisk mångfald och skapa livsmiljöer för växter och insekter. Här guidar vi dig i hur man anpassar skötsel och slåtter för att skapa blomrika områden. 

Vad är slåtter?  

Slåtter är avverkning av högt gräs. Slåtter kan utföras manuellt, med lie eller skära, eller med en trimmer eller slåttermaskin. De traditionella artrika ängsmarkerna kännetecknas av årlig slåtter som följs av att det slagna gräset samlas ihop och forslas bort. Det skapar näringsfattiga förhållanden där arter med sämre konkurrensförmåga har en chans att etablera sig och spridas. 

Tre saker att tänka på när du klipper

Både slåttern och uppsamlingen av kvarliggande växtmaterialet är viktiga för att skapa blomrika vägkanter. Om vi inte slår eller klipper försvinner insektpopulationerna på grund av igenväxning som medfört en minskning av deras livsmiljöer. Vi rekommenderar att klippa vägkanter en eller två gånger per år och samla upp det kvarliggande växtmaterialet för att magra ut marken.

Det finns några åtgärder som är viktiga vid slåtter, oavsett vilka maskiner som används: 

 • 1
  Undvik att klippa under högsommaren när det finns många blommor. Om vägkanten är näringsfattig räcker det med en sen klippning. Näringsrika vägkanter behöver däremot klippas två gånger per år, en tidig och en sen klippning.
 • 2
  Lämna kvar vegetationen oklippt på några ställen så att djur kan använda det som tillflyktsorter. Det är särskilt viktigt när det handlar om breda, långa vägkanter.
 • 3
  Samla upp kvarliggande växtmaterialet inom fem dagar.

Längre ner listar vi vilka redskap som passar till vilka områden.

Film: Lär dig mer om hur du klipper vägkanter

Är slåttern och uppsamlingen skadliga för insekter och groddjur?  

Slåttern har ofta en kortsiktigt negativ effekt på djur, men om vi inte slåttrar försvinner insektpopulationerna helt på grund av minskning av deras livsmiljöer. På lång sikt är det därför alltid bättre att klippa och samla upp det kvarliggande materialet oavsett vilken maskin som använts. 

Men det går att minska den kortsiktigt negativa påverkan på djur genom att: 

 • Försöka klippa 10 cm ovanför marken om möjligt. 
 • Undvika balpress, slagklippare, slåtterkross eller flail-klippare (till exempel slaghack). De har en negativ påverkan på djur.  
 • Undvika maskiner med roterande kniv som är farligare för djur. Om du använder sådana maskiner är det bättre att slå åtminstone 10 cm ovanför marken.  
 • Undvika att klippa stora områden på en gång. Lämna i stället kvar vegetationen på flera ställen så att djuren har tillflyktsorter under och efter slåttern.  
 • Inte klippa under högsommaren. 

Ett annat sätt att utmagra vägkanter: Naturvårdsbränning  

Slåtter är inte det enda sättet att ta hand om vägkanter. Om du jobbar med en näringsrik vägkant som består av mycket högvuxen vegetation som gräs, hundkäx och brännässlor, är naturvårdsbränning ett annat lämpligt sätt att utmagra marken. När du bränner bort vegetationen försvinner mycket näring i luften och då finns det plats för nya plantor att gro. Det kan gynna viktiga växter som gentianor och slåttergubbe. Dessutom blir marken lämplig för att så lokala fröer och insekter som guldsandbin kan bygga sina boplatser i den blottade marken efter elden.  

När: Det är bäst att bränna under våren när årets nya gröna växtlighet inte har grott än. Ibland behövs det flera bränningsår innan vägkanter får en högre biologisk mångfald.  

Hur: Om du vill använda naturvårdsbränning är det viktigt att ha kontroll över elden. Gör det aldrig ensam och tänk på trafiksäkerheten. Läs mer om naturvårdsbränning på Länsstyrelsens webbplats.

Anpassa metoder och redskap till området

Redskap för små områden

Om du har ett litet område behöver du inga stora maskiner för slåtter. Lätta maskiner eller redskap är billigare och mindre skadliga för markorganismer.

Det bästa sättet är att slå med en lie och kratta upp växtmaterialet med en kratta eller en höräfsa. Växtmaterialet får ligga kvar flera dagar men inte längre än fem dagar då det lockar många insekter som vi inte vill råka samla upp och för att undvika att näringsämnen återförs till marken.

För- och nackdelar med lie:

+ Kostar lite.
+ Roligt att göra.
+ Skadar inte markorganismer.

– Mycket jobb.
– Separat uppsamling behövs.

Är det för mycket jobb att slå med en lie? Då kan du använda en röjsåg med en vass gräsklinga (en röjsåg med tråd sönderdelar materialet för mycket för uppsamlingen) och därefter samla upp materialet.

För- och nackdelar med röjsåg:

+ Kostar lite.
+ Skadar inte markorganismer.
+ Mindre jobb än att slå med en lie.

– Sönderdelar materialet mer än en lie.
– Separat uppsamling behövs.
– Maskiner med roterande kniv påverkar insekter och groddjur mer än knivbalk-klippare.

Redskap för mellanstora och stora områden 

Har du ett större område kan du använda en knivbalkklippare, (slåtterbalk, sickle-bar gräsklippare eller Double blade cutting bar-klippare). Det finns olika knivbalkklippare, de som går att koppla till en traktor och de som är fristående. Slåtterbalk kan man hyra hos vissa trädgårdsfirmor. Alternativt kan man använda en traditionell rotorslåttermaskin men de är skadligare för insekter och groddjur. Efter klippningen samlar man upp växtmaterialet med en kratta, höräfsa, strängläggare, mindre rundbalspress eller en sidoräfsa som kopplas till en så kallad enaxlad traktor.  

Om du jobbar på ett stort område är det även bra att lämna vegetationen oklippt på flera ställen eller att inte klippa allt på en gång. Då har insekter och andra djur tillflyktsorter efter slåttern.  

För- och nackdelar med knivbalk-klippare:

+ Mellankostnadsalternativ.
+ Skadar inte markorganismer mycket.
+ Kräver mindre arbete jämfört med lien.
+ Djurvänligare att använda än roterande kniv-klippare som röjsåg.

– Separat uppsamling behövs.
– Dyrare än en lie eller röjsåg.

Det finns också åkgräsklippare som samlar upp växtmaterialet omedelbart vilket gör vägskötseln mycket mer effektiv. Det är viktigt att klippa gräset åtminstone 10 cm från marken när du klipper med åkgräsklippare för att minska den negativa påverkan på insekter och andra djur.

För- och nackdelar med åkgräsklippare:

+ Mycket mer effektiv.
+ Gör uppsamlingen omedelbart.
+ Klippas automatiskt 10 cm ovanför marken.

– Dyrare.
– Mindre djurvänligare än knivbalk klippare på grund av deras roterande kniv.
– Inte användbar på branta luntningar.

Det finns även större maskiner, ofta så kallad flail-klippare som slaghack, men de maskinerna är ofta för stora för att använda längs vägar. En situation där en flail-klippare kan vara ett bra alternativ är när man slår branta lutningar eller branta vägdiken. På de här vägkanterna kan man använda en flail-armklippare som även gör uppsamlingen genom att suga upp materialet efter slåttern.

För- och nackdelar med flail-klippare:

+ Mycket mer effektiv.
+ Gör uppsamlingen omedelbart.
+ Fungerar bra på branta lutningar/vägdiken.

– Dyrare.
– Mindre djurvänlig än knivbalk-klippare och åkgräsklippare.

Tips: Behöver du en ny slåttermaskin som även samlar upp växtmaterialet, men det är för dyrt att köpa en? Kolla hur din lokala golfbana eller andra organisationer tar hand om sina områden. De behöver klippa sina gräsmattor och ibland samla upp växtmaterialet många gånger per år. Kanske finns möjligheten att låna eller hyra deras maskiner. Obs, undvik dock åkgräsklippare om du behöver köra på branta lutningar!

Vem har hand om slåtter av vägrenarna?  

Vid varje väg finns en väghållare som ansvarar för att regelbundet röja de vägkanter som ingår i dess ansvarsområde. På den här sidan har vi samlat information om vem som ansvarar för vägkanterna och verktygen du behöver för att ta kontakt med rätt instans eller person.  

Världens längsta blomsteräng

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till såväl cykelbanor och bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Arbetet sker i hela landet – tillsammans  med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och våra medlemmar.

Kom igång:

Lär dig mer:

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll