Granskning av partiernas miljöpolitik: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har visat höga ambitioner för naturen och klimatet. När Naturskyddsföreningen rankar riksdagspartiernas agerande för miljön under den gånga mandatperioden landar partiet därför en andraplats. Riktningen framåt får däremot de kommande fyra åren utvisa – partiet lovar fortfarande mycket men miljöprofilen är svajigare än förut.  

xPcwH8qBy4U poster image

Vänsterpartiet har under en stor del av mandatperioden drivit en ambitiös miljöpolitik i riksdagen. Partiet har bland annat gett stöd till flera viktiga förslag från regeringen och drivit på för en skarpare politik och höjda miljöskatter. Dessutom har V föreslagit den högsta miljöbudgeten av alla partier. 

Under slutet av 2021 och början av 2022  ser vi att partiets höga miljöambitioner har mattats av. Bland annat har Vänsterpartiet lagt klimatskadliga förslag om att sänka skatten på bensin och diesel. I Naturskyddsföreningen rankning av riksdagspartiernas agerande inom miljöpolitiken mellan 2018–2022 hamnar partiet ändå på en andraplats. 

Socialdemokraternas miljöpolitik. Prispall över miljöpolitiken med partiernas loggor

Sagt och gjort: Hur har Vänsterpartiet levt upp till sina svar i partienkäten 2018? 

Inför valet 2018 fick alla partier ta ställning till 18 miljöpolitiska förslag. I vår uppföljning av hur partierna agerat utifrån förslagen får Vänsterpartiet 17 gröna ljus och 1 rött ljus. De röda ljusen ges som omdöme till partier som inte agerat i frågan, direkt motarbetat vårt förslag eller drivit på för en sämre lösning för miljön än den som Naturskyddsföreningen föreslaget.  

Det röda ljuset får Vänsterpartiet för sitt agerande, eller i detta fall – brist på agerande – i frågan om varors kemikalieinnehåll och att informationen om denna ska vara mer lättillgängligt. Här har partiet varit passivt.  

Men i majoritet av fallen har Vänsterpartiet varit en positiv kraft för miljön. Partiet får exempelvis grönt ljus för sitt agerande när det gäller: Flygets miljökostnader, utfasningen av klimatskadliga subventioner, stärkt marint skydd, en nationell klimathandlingsplan samt ökad plaståtervinning.  

I samtliga frågor har partiet drivit en mycket ambitiös miljöpolitik både genom uttalanden, via motioner och i omröstningar.  

När det kommer till förslagen om en klimathandlingsplan, stärkt marint skydd samt mål för en ökad plaståtervinning är Vänsterpartiet det enda partiet som får grönt ljus.  

Vad lovar Vänsterpartiet framåt?   

I enkäten inför valet 2022 ställer sig Vänsterpartiet bakom 20 av Naturskyddsföreningens 22 förslag för klimat och natur.  

I urval säger Vänsterpartiet ja till:  

  • Att Sverige ska anta en koldioxidbudget   
  • Ett mål för ökat klimat- och miljöbistånd - utöver biståndsbudgeten  
  • Att låta statens skogar vara föregångare för ett hållbart skogsbruk  
  • En ny skatt på farliga bekämpningsmedel.  

På förslaget om att öka arealen av svenska naturbetesmarker för att främja biologisk mångfald svarar Vänsterpartiet “vet ej”.  Partiet svarar nej på ett förslag i enkäten – att införa ett fossilförbud år 2030. Partiet vill istället fasa ut fossila bränslen fem år senare – år 2035. 

Vänsterpartiets prioriterade förslag för miljön  

Naturskyddsföreningen har skickat ut en enkät till riksdagspartierna sedan valet 1985. I år har partierna även fått ange sina egna tio mest prioriterade förslag inom svensk miljö- och klimatpolitiken för kommande mandatperiod och de tre viktigaste frågorna som de avser att driva inom EU. 

Vänsterpartiet förslag innehåller många ambitiösa mål, satsningar och effektiva åtgärder för klimat och biologisk mångfald både i Sverige och på EU-nivå. På klimatområdet lyfter partiet förslag för avvecklande av klimatskadliga subventioner och föreslår minst 100 miljarder till riktade klimatinvesteringar inom bland annat förnybar energi, livsmedelssektorn och bostadssektorn.  

FK5B-n2xZO0 poster image

Partiet lyfter även fram billig kollektivtrafik och stöd till svenskproducerade och växtbaserade livsmedel för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Vänsterpartiet föreslår också flera åtgärder för ett hållbart skogsbruk: högre krav på miljöhänsyn i skogsbruket, stopp för avverkning av skyddsvärda skogar, utfasning av kalhyggesbruk och stöd för åtgärder som stärker skogens funktion att lagra kol.   

Däremot lyfter partiet inte miljögifter i något förslag.  

Fakta om sammanställningen


 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll