Den subventionerade bilismen

En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från våra transporter. Trots det gör politikerna alldeles för lite för att begränsa transporternas klimatpåverkan. Den nuvarande politiken gör det till och med extra billigt för bilisterna i Sverige att fortsätta släppa ut växthusgaser.

Varje år subventioneras bilismen i Sverige med minst 15 miljarder kronor. Skattelättnader gör att det blir extra billigt att köra bil. Eftersom staten inte får in de här pengarna täcks kostnaderna istället upp med skattebetalarnas pengar. 

Läs mer om alla klimatskadliga subventioner i vår rapport ”Avskaffa klimatskadliga subventioner” här.

Tre systemfel

Bilismens subventioner är uppdelade i tre huvudsakliga områden: reseavdrag, förmånsbilar och nedsatt energiskatt för diesel. 

Reseavdraget var tänkt att gynna människor på landsbyggen, men går framför allt till högavlönade män i storstäder. Förmånsbilarna var inte tänkta att vara subventionerade, men i dag kör cirka 250 000 bilister omkring i bilar som delvis bekostas av oss skattebetalare. Dieselrabatten är en rest från en tid med ett annat skattesystem. Ingen kan längre förklara ursprunget.

Siffrorna i diagrammet ovan avser endast vägtrafikens dieselanvändning. Jordbrukssektorns dieselanvändning ingår inte. 

Bilsubventionerna infördes långt innan den akuta klimatutmaningen blivit ett faktum, och nu är det hög tid att reformera de här regleringarna. De förändringar vi vill se är: 

Gör reseavdraget rimligare

När någon jobbar så långt från sin arbetsplats att det krävs någon form av transport till jobbet har den personen rätt till reseavdrag om resekostnaderna överstiger ett visst belopp.  Reseavdraget kostade staten omkring 5,6 miljarder år 2017. Nio av tio reseavdrag går till bilåkning och 93 procent av alla personbilar går på fossila drivmedel. 

Avdraget skapades för att gynna människor på landsbygden, men används mest av manliga höginkomsttagare i landets storstäder. Dessutom fuskar mer än var tredje person som får reseavdrag. Reglerna är nämligen utformade så att Skatteverket knappt kan avslöja fusket.

Vi föreslår att reseavdraget ska vara färdmedelsneutralt och enbart baseras på avstånd. Det minskar fusket och gynnar samtidigt mer miljöanpassade transporter. 

Bort med orimliga förmåner

En förmånsbil är en bil som ett företag äger eller hyr men låter en anställd använda för privat bruk. Eftersom detta är en förmån som följer med anställningen får den anställde betala skatt för den. Det är i huvudsak män i de högre inkomstskikten som har förmånsbilar, och de allra flesta förmånsbilar går på fossila drivmedel.

Förmånsbilar var aldrig meningen att vara subventionerade men just nu kör cirka 250 000 bilister runt i fossilbilar till pangpriser, och skattebetalarna står för rejäla delar av notan. Den här subventionen kostar staten ungefär 1,7 miljarder per år. I genomsnitt beskattas förmånen 20 procent lägre än det verkliga värdet.

Hur kan detta komma sig? Jo, för att förmånsbilar undervärderas enligt gamla föråldrade regler. Det är det värdet som sedan beskattas. Resten av summan hjälps vi skattebetalare åt att betala.

Grundprincipen måste vara att reglerna för förmånsbilar ska hantera skattefrågor, till exempel vid delad användning av bilen i tjänsten och privat. 

Jämställ dieselskatten med bensinskatten

En stor del av vägtransporternas subventioner består av den nedsatta energiskatten för dieselbränsle. Den är lägre än energiskatten för bensin, vilket innebär en skattenedsättning som kostar omkring 8,2 miljarder kronor per år. 

Också koldioxidskatten skiljer sig åt mellan bensin och diesel. Vi föreslår att energi- och koldioxidskatten för diesel anpassas så att den sammanlagda summan hamnar på samma nivå som  bensinskatten. För varför ska den här orimliga dieselrean leva vidare? 

I diskussionen om dieselskatten låser sig ofta frågan eftersom subventionerna av jordbrukets dieselanvändning blandas ihop med dieselsubventionerna till vägtrafiken. Den här texten handlar inte om jordbrukets subventioner, utan endast om vägtrafikens skattenedsättningar. 

Gör om, gör rätt!

De här 15 miljarderna skulle kunna användas på ett betydligt bättre sätt än till att subventionera bilåkande. De skulle till och med kunna bidra till motsatsen och skynda på omställningen till en mer hållbar värld, men för att det ska vara möjligt måste systemet göras om. 

Naturskyddsföreningen anser att biltrafik aldrig ska vara subventionerad. Istället ska kostnaderna alltid betalas av den som använder bilen. Biltrafik leder inte bara till utsläpp av växthusgaser. Den leder också till buller, asfaltering av stora ytor, hälsofarliga kväveoxider och partiklar. 

Bilen ska med andra ord aldrig vara subventionerad av samhället.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.