Lärarhandledning: Ett hemligt universum (7-9) (Gy)

I en matsked jord finns det fler levande organismer än människor på planeten. I den här övningen får eleverna dyka ner i jordens myllrande universum av bakterier, leddjur, svampar och andra mikroskopiska varelser. Med utgångspunkt i en film om jord (9 min) tränar eleverna ord och begrepp som hör jord till samt diskuterar jordens betydelse för matproduktion och olika ekosystemtjänster.

Ämnen: Bi, Ge, Hkk, Sv

Målet med övningen är att eleverna ska tillägna sig kunskaper, granska information och värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor som rör liv under och ovan vår matjord och koppla till hållbarhet.

Tidsåtgång: 40-60 min.

Material

Genomförande

1. Fånga upp elevernas förkunskaper

Vad ger jorden?

Skriv ordet "jord" i mitten på tavlan och be eleverna fundera på vad jorden ger oss och vilka funktioner den har. Till exempel att jord spelar roll för matproduktion, nedbrytning och vattenrening. Skriv upp elevernas associationer runt omkring.

Vad betyder begreppen?

Visa begreppen nedan på tavlan. Låt eleverna arbeta parvis och diskutera begreppen.

Skriv upp de förklaringar eleverna redan har på tavlan och fyll på med förklaringar till samtliga begrepp. (Om tid! Låt eleverna förhöra varandra på begreppen en stund två och två).

monokultur
fotosyntes
mikrober/mikroorganismer
kolinlagring
jorderosion
NPK

2. Film: Ett hemligt universum

Visa filmen:

K-4owWBe9fQ poster image

3. Diskussionsfrågor

Dela in eleverna i grupper om tre och dela ut diskussionsfrågor utifrån filmen, se förslag nedan. Låt eleverna skriva ner stödord så de kan återberätta.

Lägg gärna lite extra fokus på sista frågan om lösningar.

  • Vad karaktäriserar en frisk och levande jord?
  • Vad menas med att jorden utarmas?
  • Daggmaskar kallas ofta jordbrukarens bästa vän, varför tror ni?
  • Mykorriza beskrivs som ”ett magiskt samarbete” – vilka är det som samarbetar och varför?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar har användning av konstgödsel (NPK)?
  • Varför tillsätts just kväve (N), fosfor (P) och kalium (K)?
  • Tror ni att det spelar någon roll om mat har odlats i levande mullrik jord eller i en livlös jord utan mikroorganismer?
  • Vilken klimatpåverkan har levande mullrika jordar i jämförelse med sterila jordar?
  • Vilka lösningar finns för att få nytt liv i en avdödad (steril) odlingsjord?

Fånga upp elevernas tankar i helklass.

4. Frågesport: 10 frågor om jord

Avsluta med ett quiz i Kahoot där eleverna får sätta sina kunskaper om jord på prov!

Nyckelord: biologisk mångfald, pollinering, pollinatörer, konstgödsel, nedbrytare, bakterier, mat, framtid.

Gillas av 1

Relaterade inlägg