Lärarhandledning: Ett hemligt universum – en liten film om jord

I en matsked jord finns det fler levande organismer än människor på planeten. Med utgångspunkt i en film om jord tränar eleverna ord och begrepp som hör jord till samt diskuterar jordens betydelse för matproduktion och olika ekosystemtjänster. (7-9, Gy)

Ämnen: Bi, Ge, Ke, Hkk, Sv

Tid: Ca 40-60 min.

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9

Material

Genomförande

1. Fånga upp elevernas förkunskaper

Vad ger jorden?

Skriv ordet "jord" i mitten på tavlan och be eleverna fundera på vad jorden ger oss och vilka funktioner den har. Till exempel att jord spelar roll för matproduktion, nedbrytning och vattenrening. Skriv upp elevernas associationer runt omkring.

Vad betyder begreppen?

Visa begreppen nedan på tavlan. Låt eleverna arbeta parvis och diskutera begreppen.

Skriv upp de förklaringar eleverna redan har på tavlan och fyll på med förklaringar till samtliga begrepp. (Om tid! Låt eleverna förhöra varandra på begreppen en stund två och två).

monokultur
fotosyntes
mikrober/mikroorganismer
kolinlagring
jorderosion
NPK

2. Film: Ett hemligt universum - en liten film om jord

Visa filmen:

K-4owWBe9fQ poster image

3. Diskussionsfrågor

Dela in eleverna i grupper om tre och dela ut diskussionsfrågor utifrån filmen, se förslag nedan. Låt eleverna skriva ner stödord så att de kan återberätta.

Lägg gärna lite extra fokus på sista frågan om lösningar.

  • Vad karaktäriserar en frisk och levande jord?
  • Vad menas med att jorden utarmas?
  • Daggmaskar kallas ofta jordbrukarens bästa vän, varför tror ni?
  • Mykorriza beskrivs som ”ett magiskt samarbete” – vilka är det som samarbetar och varför?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar har användning av konstgödsel (NPK)?
  • Varför tillsätts just kväve (N), fosfor (P) och kalium (K)?
  • Tror ni att det spelar någon roll om mat har odlats i levande mullrik jord eller i en livlös jord utan mikroorganismer?
  • Vilken klimatpåverkan har levande mullrika jordar i jämförelse med sterila jordar?
  • Vilka lösningar finns för att få nytt liv i en avdödad (steril) odlingsjord?

Fånga upp elevernas tankar i helklass.

4. Frågesport med jordtema

Avsluta med ett quiz i Kahoot och ett begreppsquiz och låt eleverna sätta sina kunskaper om jord på prov!

Nyckelord: biologisk mångfald, pollinering, pollinatörer, bekämpningsmedel, konstgödsel, växtnäring, nedbrytare, bakterier, mat, matproduktion, livsmedel, näringsämnen, svampar, lantbruk, odling, odlingsjord, kolinlagring, kolsänka, vattenhållande, jorderosion, övergödning, grundvatten, odlingsbar mark, framtid

Gillas av 1

Relaterat innehåll