Steg 3: Gör en plan

Skapa en plan för skolans LHU-arbete.

Ta tillsammans i LHU-gruppen fram en plan för skolans satsning på lärande för hållbar utveckling. Sätt ett eller flera läsårsmål och ett eller flera mer långsiktiga mål för vad ni vill att utvecklingsarbetet ska leda till. Målen ska vara mätbara eller på annat sätt möjliga att formulera progression kring. Diskutera hur planen och målen kopplar till det systematiska kvalitetsarbetet.

Bestäm också hur ni ska mäta och följa upp arbetet.

Tips! Använd skolans redan pågående mätningar och utvärderingar och lägg till frågor efter behov. Till exempel elevenkäter, Skolinspektionens enkät, huvudmannens kvalitetsgranskning eller ta inspiration från andras självskattningsverktyg. Se till exempel Linköping kommuns självskattning för LHU.

Sätt övergripande läsårsmål - vad vill ni uppnå kommande läsår?

Exempel på mål:

  • All personal och alla elever på skolan känner till de globala målen för hållbar utveckling.
  • All personal har fått kompetensutveckling och verktyg för hur de kan utveckla arbetet med hållbar utveckling.
  • Alla elever har deltagit i ett skolarbete som involverar aktörer i det omgivande samhället.

Sätt långsiktiga mål - var vill ni vara om tre, eller fem, år?

Exempel på mål:

  • Grundprinciperna för lärande för hållbar utveckling är en naturlig del i hela skolans verksamhet.
  • Skolan har utvecklat sitt nätverk av lokala och internationella kontakter och arbetar aktivt med dem i undervisningen.
  • Skolan har en skolträdgård och den används aktivt i undervisningen.

Det större perspektivet. Knyt också an till andra mål som ni fastnade för när ni samlade styrdokumenten i steg 1. Finns det särskilt relevanta kopplingar till nationella och globala mål?

LHU-årshjul

Gör en grundstruktur för läsåret så att alla kan överblicka temadagar, omvärldshändelser och andra aktiviteter.

Se förslag på LHU-årshjul här.

LHU är ett förhållningssätt i det vardagliga arbetet – inte bara enstaka större händelser – men LHU-årshjulet synliggör och påminner om den röda tråden.

Aktivitetslista

Allt som inte får plats i LHU-årshjulet är bra att samla i ett dokument. Där kan också aktiviteter som finns med i årshjulet beskrivas lite närmare. Aktivitetslistan är ett sätt att få överblick av sådant som pågår, få syn på varandras arbete och hitta synergier. Samtidigt blir det en dokumentation att använda för uppföljning och framtida planering. Koppla aktiviteterna till de utvecklingsområden ni ringade in i er kartläggning. Fyll på allteftersom.

Tips! Märk varje aktivitet med relevanta globala mål eller ledord/nyckelord för ert arbete. T.ex:

  • Biologiska mångfaldens dag, globalt mål 15, utomhuspedagogik.
  • Temaarbete hållbara städer, globalt mål 11, lokal samverkan.
  • Fördjupningsarbete energi, globalt mål 7, elevdemokrati.

Kommunikation

Att LHU-satsningen syns för alla i skolan är centralt för att hålla arbetet levande. Planera hur ni ska göra det. Till exempel: skriv ut och sätt upp LHU-årshjulet på en synlig plats i skolan eller turas om att låta en kollega visa och berätta om något kul LHU-tips i fem minuter som ett stående inslag på arbetslagsträffarna.

Tips! Har skolan sociala medier, till exempel ett Instagram-konto, är ett tips att låta olika klasser ansvara för kontot olika veckor. På så sätt får alla klasser möjlighet att synliggöra sitt hållbarhetsarbete och fler delar på ansvaret att hålla igång kommunikationen.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll