I samarbete med google

Möt de hotade svenska djuren i 3D

Artdöden är ett lika allvarligt hot som klimatkrisen, i Sverige finns tusentals rödlistade arter. I ett unikt samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Google Sverige kan du nu möta fem hotade svenska djur med hjälp av AR-teknik i din mobil.

Klimatförändringar hotar fjällräven

villaområde, gata, AR, google, 3D, lodjur

Illegal jakt hotar lodjuren

Miljögifter hotar Östersjötumlaren

kök, biologisk mångfald, mosshumla, AR, 3D

Minskad blomrikedom hotar mosshumlan

mål, lekplats, 3D, AR, vitryggig hackspett

Skogsbruk hotar vitryggig hackspett

ar-djur, ar, google

3D-djuren i skolan

Fjällräv, lodjur, mosshumla, östersjötumlare, Vitryggig hackspett, AR, 3D

Rödlistad, vad betyder det?

Djuren du kan möta i 3D är alla rödlistade och hotas på olika sätt av miljöförändringar, klimatförändringar eller mänsklig påverkan. Enbart i Sverige finns över 4 700 djur- och växtarter upptagna på Artdatabankens rödlista. Listan kategoriserar arterna efter deras bedömda tillstånd, status och risk att dö ut inom landets gränser.  

Akut hotad: arter som löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
Starkt hotad: arter som löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
Sårbar: arter som löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
Nära hotad: arter är nära att uppfylla kriterierna för “sårbar”.

Sök, möt och dela 3D-djuren så att fler får upp ögonen för dem.