Naturskyddsföreningen i skolan

Vi samverkar med en rad organisationer och kommuner för att driva på genomförandet av undervisning för hållbar utveckling och att Sverige ska leva upp till internationella åtaganden där utbildning spelar en nyckelroll. Naturskyddsföreningen erbjuder skolmaterial, workshops och fortbildningar och driver ett skolprogram för högstadieskolor.

Elev mitt i en idéprocess under ett klimathackathon i Lund tidigt 2020. Hacket hade temat "Cirkulär ekonomi" och genomfördes som en del av Klimathack Lund - ett samarbete mellan Lunds kommun och Naturskyddsföreningen.

Skolans roll för en hållbar utveckling

Världen står inför stora utmaningar men också möjligheter! Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolan spelar en central roll för att lyckas.

De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) antogs i FN i september 2015. Tillsammans med 192 andra länder anslöts Sverige till agendan. Mål 4 handlar om allas likas rätt till god utbildning och utbildningens roll för en hållbar utveckling. Nu är det hög tid att utbildning för hållbar utveckling får större utrymme i undervisning på alla nivåer.

Den svenska läroplanen ger ett mycket tydligt uppdrag att utveckla elevernas förståelse för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, Lärande för hållbar utveckling (LHU) omfattar även att utveckla engagemang, delaktighet och handlingskompetens som följer med resten av livet.

Naturskyddsföreningen arbetar brett mot skolor, kommuner, företag och beslutsfattare för att uppmuntra till en ”whole school approach” där hållbar utveckling genomsyrar skolan både i teorin och praktiken.

Agnes Vungi (till höger), projektledare på Naturskyddsföreningens skolenhet, under en träff i Helsingfors 2019 som samlade aktörer från hela världen för att främja arbetet med globalt delmål 4.7 om utbildning för hållbar utveckling. 

Helena Lundmark (i grön sjal), verksamhetsledare för Naturskyddsföreningens skolenhet, i ett panelsamtal om LHU på Den globala skolans och Sida:s konferens Skolan möter världen 2017.

Vad vi vill åstadkomma

Vår målsättning är att hållbarhetsfrågorna ska ha en central roll i den svenska skolan och att hållbar utveckling ska finnas med som en självklar del i alla skolämnen. Eleverna ska upptäcka hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Naturskyddsföreningen vill, i enlighet med aktuell forskning, se att undervisning för hållbar utveckling kopplas till verkligheten utanför skolan och att undervisningen är ämnesövergripande.

Genom våra projekt och skolmaterial vill vi främja samarbeten mellan skolor och närsamhället och bidra till goda möjligheter för elever att göra studiebesök och delta i verkliga beslutsprocesser i den egna kommunen. Vi vill också att alla skolor ska ha tillgång till skolnära natur och att undervisning utomhus inkluderas som en självklar del i lärandet. 

I Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet erbjuds klasser att arbeta med ämnesövergripande övningar i kombination med ett studiebesök på Ikea - läroplansförankrat och verklighetskopplat.

Marie Hannerstig, projektledare på Naturskyddsföreningens skolenhet, brinner för utomhusundervisning. Här syns hon i mitten tillsammans med två medarbetare på Kryddgårdsskolan i Rosengård, Malmö, under en fortbildningsdag inom projekt Malmöskolor för hållbar utveckling.

Hur vi arbetar

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt. Vi erbjuder kostnadsfritt skolmaterial om energi, klimat, konsumtion, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturskydd. 

Sen 2008 har Naturskyddsföreningen i samarbete med Naturskoleföreningen årligen genomfört den populära fortbildningen Skogen som klassrum och på senare år även Mer friluftsliv i skolan tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna. Läs mer om våra fortbildningar här. 

Naturskyddsföreningen driver sedan 2015 ett skolprogram där högstadieklasser arbetar med Naturskyddsföreningens skolmaterial och knyter ihop det med ett studiebesök på ett av Ikeas svenska varuhus. Inriktningen är energi- och klimatfrågor samt frågor om hållbar konsumtion och produktion. Programmet finansieras av Ikea. Mer information finns på sidan om vårt Skolprogram för högstadiet.

Vi samarbetar med kommuner i en rad skolutvecklingsprojekt. Läs mer om våra samarbeten med kommuner här.  Naturskyddsföreningen samverkar också med universitet och andra samhällsaktörer och organisationer som är verksamma inom utbildning för hållbar utveckling.

Sara Vikström Olsson processleder Klimathack Lund, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Lunds kommun. Klimathack är en del av projektet Klimatneutrala Lund 2030 som genomförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

2021 belönades Naturskyddsföreningen med Svenska Unescopriset för vårt arbete med utbildning för hållbar utveckling.