Naturskyddsföreningen i skolan

De senaste åren har skolan fått extra stort utrymme i Naturskyddsföreningens verksamhet. Vi utvecklar skolmaterial, driver skolprogram för högstadiet och utvecklar arbetsmetoder tillsammans med skolforskare. Vi samarbetar även med kommuner i pilotprojekt, fortbildar pedagoger i utomhuspedagogik och påverkar politiker lokalt och på riksnivå.

Foto:

Kjell-Åke Fredriksson

Skolans roll för en hållbar utveckling

Världen står inför stora utmaningar men också möjligheter! Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolan spelar en central roll för att lyckas.

De globala målen för hållbar utveckling antogs i FN i september 2015. Tillsammans med 192 andra länder anslöts Sverige till agendan och nu är det hög tid att genomförandet av lärande för hållbar utveckling (LHU) snabbas upp i all utbildning. Målen ska vara genomförda till år 2030. 

Den svenska läroplanen ger också ett mycket tydligt uppdrag att utveckla elevernas förståelse för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, Lärande för hållbar utveckling omfattar även att utveckla engagemang, delaktighet och handlingskompetens som följer med resten av livet.

Många lärare och skolhuvudmän uppger dock att det behövs mer kompetens inom hållbar utveckling både bland pedagoger och skolledning. Många skolor behöver också arbeta mer ämnesövergripande. Lärare behöver också ha stöd från sin skolledning och kommun när det gäller att ta ett helhetsgrepp om lärandet för hållbar utveckling.Tydligare riktlinjer, stöd och uppföljning från statligt håll efterfrågas också av Sveriges kommuner. 

Naturskyddsföreningen arbetar brett mot skolor, kommuner, företag och beslutsfattare för att uppmuntra till en ”whole school approach” där hållbar utveckling genomsyrar skolan både i teorin och praktiken.

Vad vi vill åstadkomma

Vår målsättning är att hållbarhetsfrågorna ska ha en central roll i den svenska skolan och att hållbar utveckling ska finnas med som en självklar del i alla skolämnen. Eleverna ska upptäcka hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Naturskyddsföreningen vill, i enlighet med aktuell forskning, se att undervisning för hållbar utveckling kopplas till verkligheten utanför skolan och att undervisningen är ämnesövergripande.

Genom våra projekt vill vi främja samarbeten mellan skolor och närsamhället och bidra till goda möjligheter för elever att göra studiebesök och delta i verkliga beslutsprocesser i den egna kommunen. Vi vill också att alla skolor ska ha tillgång till skolnära natur och att undervisning utomhus inkluderas som en självklar del i lärandet. 

I Naturskyddsföreningens skolprogram Energifallet högstadiespecial erbjuds högstadieklasser att arbeta med ämnesövergripande övningar i kombination med ett studiebesök på Ikea - läroplansförankrat och verklighetskopplat.

Hur vi arbetar

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt. Vi erbjuder våra egna ämnesövergripande läromedel - Energifallet.se och Naturnytta.se samt en samling med utomhuspedagogiska övningar från Naturskoleföreningen som återfinns under rubriken Naturen som klassrum. 

Sen 2008 har Naturskyddsföreningen i samarbete med Naturskoleföreningen årligen genomfört den populära fortbildningen Skogen som klassrum och på senare år även Mer friluftsliv i skolan tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna. Läs mer om våra fortbildningar här. 

Information om lediga fortbildningsplatser och andra nyheter kommer ut i Naturskyddsföreningens skolnyhetsbrev ca fyra gånger per termin. Det finns även en Facebook-sida som heter Naturskyddsföreningen i skolan. 

Naturskyddsföreningen driver sen 2015 ett skolprogram där högstadieklasser arbetar med Naturskyddsföreningens skolmaterial och knyter ihop det med ett studiebesök på ett av Ikeas svenska varuhus. Inriktningen är energi- och klmatfrågor samt frågor om hållbar konsumtion och produktion. Programmet finansieras av Ikea Sverige tre år i taget. 

Antalet platser är begränsat till ca 100 högstadieklasser per år. Skolor som inte får plats kan använda samma arbetsupplägg och arrangera studiebesök på andra arbetsplatser. Mer information finns på sidan om Energifallet högstadiespecial

Vi samarbetar även med kommuner i en rad pilotprojekt. 2016-2018 samarbetade Naturskyddsföreningen med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans som syftade till att främja skolans arbete med hållbar utveckling i hela skolans organisation. Läs mer om våra samarbeten med kommuner här. 

Naturskyddsföreningen uppmanar!

Alla elever har enligt läroplanen rätt till undervisning för hållbar utveckling och därför anser Naturskyddsföreningen att:

 • Regeringen bör ändra i  högskoleförordningen så att det blir tydligare att alla lärarstudenter bör få nödvändiga kunskaper och praktiska färdigheter inom LHU. 
 • Skolverket bör få i uppdrag att göra en genomlysning av arbetet med lärande för hållbar utveckling i landets skolor. Syftet med en sådan genomlysning är att säkerställa att Skolverkets stödinsatser motsvarar identifierade behov och utmaningar. 
 • Skolinspektionen bör få i uppdrag att särskilt granska arbetet med LHU i landets skolor samt att ta fram verktyg för kontinuerlig redovisning av arbetet med kvalitetssäkring som inkluderar LHU.
 • Kommunerna (och i förekommande fall enskilda huvudmän) bör påbörja eller fortsätta med implementeringsarbetet med LHU för att ge skolor likvärdiga förutsättningar att uppfylla skollagstiftning och läroplansmål kring hållbar utveckling
 • Kommunerna bör, inom ramen för det folkbildningsuppdrag som följer med Agenda 2030, tillhandahålla resurser och stöd för skolor för att uppfylla det globala delmålet 4.7 som handlar om utbildningens roll för en hållbar utveckling. 

Dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl på vår höstkonferens om framtidens skola 7 november 2014.

Naturskyddsföreningen påverkar!

Exempel på hur Naturskyddsföreningen är med och driver arbetet med lärande för hållbar utveckling framåt i Sverige:

 • Naturskyddsföreningen har sedan 2008 fortbildat över 6000 pedagoger i över 100 kommuner i utomhuspedagogik genom Skogen som klassrum. 
 • Naturskyddsföreningen når ut till högstadieskolor och kommuner över hela landet genom skolprogrammet Energifallets högstadiespecial. 97 högstadieklasser deltog 2016/17. 
 • Energifallet högstadiespecial omnämns i regeringsrapport till FN (juli 2017) som exempel på hur Sveriges arbetar med att uppfylla Agenda 2030
 • Naturskyddsföreningen i skolan ingår i den policygrupp för LHU som arbetade fram ett underlag till Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan för Sverige
 • Naturskyddsföreningen har i samarbete med Uppsala Universitet/Swedesd genomfört en ny kommunundersökning vars resultat publiceras i rapporten Hållbar utveckling i skolan - vi måste snabba på! (2017).
 • Energifallets rapport Hållbar utveckling i skolan – var god dröj (2013) har varit underlag i kommuners arbete med att utveckla en kommunal strategi för lärande för hållbar utveckling. 
 • Naturskyddsföreningen samarbetade 2016-2018 med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken om att utveckla en "whole school approach" kring lärande för hållbar utveckling i Lund. Samarbetet var en vidareutveckling på projektet Modellskolan på Malmö latin som genomfördes i samarbete med Malmö stad och Malmö högskola 2012-2016.