Visste du att..?

Lär mer om några av Sveriges sårbara arter. Här får eleverna uppleva fem djur i verklig storlek, läsa fakta och skapa text- och bildkollage om djuren.

Ämnen: Bl, Bi, No, Sv, Sva.

Bild 1 av 1

Introducera djuren för eleverna

Inled med att visa bilden på fjällräv, lodjur, mosshumla, vitryggig hackspett och östersjötumlare på tavlan.

Vad vet eleverna redan om djuren? Gå laget runt och låt eleverna berätta.

Djuren är hotade. Vad innebär det? För samtal i helklass.

Hotade arter

Hotade arter kan delas in i sårbara, starkt hotade eller akut hotade. En sårbar art innebär att djurarten löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd på längre sikt. Antingen på grund av att de minskar i individantal eller på grund av att dess geografiska utbredning minskar. En starkt hotad art löper en mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd. En art som är akut hotad löper en mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid.

Upplev djuren i 3D

Dela länk (se längst ner) eller låt eleverna söka upp ett av djuren. Ge dem en stund att uppleva djuret i dess verkliga storlek med hjälp av AR-tekniken och leka runt med det i klassrummet eller på skolgården.

Läs tillsammans

Välj ett djur och läs gemensamt faktabladet om det djuret (finns även som lättläst). Red ut svåra ord och centrala begrepp tillsammans.

Dela in eleverna i par. Låt paren välja ut några fakta som fångade deras intresse och skriva ner på post-it-lappar och sätta på tavlan eller skriva in i en digital anslagstavla.

Välj ut några av elevernas fakta om djuret och formulera meningar som börjar med Visste du att...?

Ta en bild på djuret med AR-funktionen när den "besöker" klassen.

Arbeta enskilt

Låt nu eleverna arbeta enskilt på samma samma sätt med faktatexterna om de andra djuren. Dela och gå igenom elevuppgiften.

Elevuppgift: Visste du att..?

  1. Läs faktabladet om ditt djur.
  2. Välj ut/stryk under det som fångar ditt intresse.
  3. Skriv några meningar som börjar med Visste du att...
  4. Ta en bild. Låt gärna en kompis fota dig tillsammans med djuret i 3D.
  5. Sätt ihop din bild och Visste du att-meningarna till ett kollage.
  6. Formulera frågor att ställa till klasskamraterna om djuret.

Till fakta om djuren

Tips! Snabba elever kan fördjupa sig i flera djur eller skapa ett quiz eller en Kahoot för hela klassen.

Redovisa

Låt eleverna redovisa sina arbeten för varandra i smågrupper, sätt gärna elever som arbetat med olika djur tillsammans. Eleverna avslutar med att ställa sina frågor för att se om klasskamraterna lyssnat.

Skriv ut och sätt upp elevernas djurkollage.

Länkar till djuren i 3D (fungerar på surfplatta eller smartphones)

Nyckelord: art, artkunskap, faktatext, artfakta, djur, natur, bild, teknik, utrotningshotad, hotad, rödlistad.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg