Skriv ett brev för havet!

Vi behöver din hjälp för att påverka i frågan om skyddade havsområden. Vi har hjälpt till med kontaktuppgifter till berörda länsstyrelser och förslag på innehåll. Vill du vara med och hjälpa havet?

Bakgrund:
De områden som klassas som marina skyddade områden i Sverige är marina naturreservat, Natura 2000-områden som skyddar marina naturtyper eller marina arter, samt en marin nationalpark (Kosterhavets nationalpark). De flesta områden sköts av länsstyrelsen för det län områdena ligger i och de ansvarar för att se till att skyddet är tillräckligt. Därför är det bra att rikta brevet till landshövdingen.   

Inledning (välj endast en)
----------------

Hej <förnamn>,
jag är orolig över tillståndet i våra hav. I dag hotas våra hav av ohållbart fiske, övergödning, döda havsbottnar, miljögifter och klimatförändringar. Det är dags att ta havsproblemen på allvar.

Hej <förnamn>,
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att våra skyddade havsområden inte är skyddade på riktigt. I de skyddade havsområdena tillåts skadlig verksamhet såsom bottentrålning och exploatering. Enligt januariavtalet ska bottentrålning stoppas i skyddade havsområden. Jag skriver till dig för att jag vill se att även länsstyrelsen förbjuder skadlig verksamhet i skyddade områden.

Hej <förnamn>,
Hur våra hav mår är en ödesfråga. Haven förser oss med syre, försörjer världens befolkning med mat, ger rekreation och är hem åt över en miljon arter. Dessutom fungerar haven som kolsänka. Ett välmående hav är en förutsättning för en välmående planet och för att dämpa klimatförändringarna.

I Sverige är 15 procent av bottnarna syrefria, Kattegatt och Skagerrak är tillsammans ett av världens mest bottentrålade områden och torsken har fiskats så hårt att den inte längre går att känna igen i Östersjön.

Nu vill jag att du som <landshövdning> gör allt du kan för att våra hav skyddas och att det skyddet är på riktigt.

Argument (välj det/de du tycker är relevant)
----------------

Bottentrålning – den mest destruktiva fiskemetod som finns i svenska vatten och som av miljöjurister pekats ut som miljöfarlig verksamhet – tillåts fortfarande i 10 procent av alla skyddade områden (i ca 30 av ca 300 områden). Det kan tyckas lite, men tillsammans utgör dessa skyddade områden mer än 60 procent av Sveriges totala skydd. Ge förslag på bottentrålningsförbud i befintliga och framtida marina skyddade områden i länet du ansvarar för.

OBS! I dagsläget finns uppgifter om att bottentrålning bedrivs i skyddade områden i Norrbottens, Västra Götalands, Skånes, Hallands, Blekinges, Kalmars och Gotlands län. För bottentrålning är fortfarande tillåten i områden i andra län, även om det inte bedrivs där just idag

Med 13,8 procent skydd av våra hav har Sverige uppnått FNs kvantitativa mål om 10 procent skydd till 2020. Men kvaliteten på skyddet är fortfarande bristfällig. Fortfarande är många områden bara rutor på en karta utan ordentlig reglering av skadlig verksamhet. Många områden har inte tillräckligt skydd för de bevarandevärden de ska skydda eller tillräcklig förvaltning. De skyddar heller inte det som är mest skyddsvärt. Det råder det stor kunskapsbrist om vilka arter och livsmiljöer behöver skyddas samt var de finns. Dessutom är uppföljningen och tillsynen av skyddade områden undermålig. Hur följer ni upp hur arter och livsmiljöer i marina skyddade områden utvecklas? Har ni koll på om skyddet är effektivt?

För att marina skyddade områden ska vara effektiva ska de vara rätt utformade, rätt placerade och framförallt, skydda mot skadlig verksamhet. Fiske är den verksamhet som har störst påverkan på känsliga arter och livsmiljöer i svenska vatten. Ändå tillåts fiske i nästan alla svenska skyddade områden, även storskaligt fiske. Reglering av fiske i skyddade områden kan ge mer fisk, bättre livsmiljöer och ökad biologisk mångfald. Svensk forskning visar att fiskefria områden kan bidra till att fisken kommer tillbaka, att bottenhabitat gynnas och dessutom minskar effekten av övergödningen. Kommer ni lägga på förslag fler områden som är helt skyddade från fiske?

Dessutom ska fiske som kan skada miljön i ett marint Natura 2000-område, som är EUs skyddsområden, prövas enligt EUs art- och habitatdirektiv och i svensk rätt enligt miljöbalken innan tillstånd ges – ändå görs inte detta. Sverige bryter därför både mot EU-rätten och svensk miljölagstiftning. Tänker ni tillståndspröva fiske i era marina Natura 2000-områden?

Avslutning
----------------

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska trycket på våra hav. Jag äter ekologisk mat så att mindre gifter läcker ut i vårt grundvatten och till våra hav. Jag äter miljömärkt, skonsamt fiskad fisk, jag åker kollektivt för att minska mina koldioxidutsläpp och återvinner min plast.

Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att <länsstyrelsen> prioriterar havsfrågan – på riktigt.

Det går att hjälpa våra hav att bli friska – men det kräver politiska beslut. Jag vill att skydd ska vara skydd på riktigt, då kan våra havsbottnar, ålgräsängar och torskar återhämta sig.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. För att det ska lyckas krävs modiga <myndigheter> som tar kloka beslut.

Återkom gärna till mig och berätta hur <länsstyrelsen> tänker i de här frågorna.

----------------

Kontaktlista länsstyrelser
Här hittar du en lista på berörda länstyrelser. Namnet på landshövdingen står inom parentes.

>> Länsstyrelsen Norrbotten (Björn O. Nilsson)
norrbotten@lansstyrelsen.se

>> Länsstyrelsen Skåne (Anneli Hulthén)
skane@lansstyrelsen.se

>> Länsstyrelsen Hallands län (Lena Sommestad)
halland@lansstyrelsen.se

>> Länsstyrelsen Blekinge (Sten Nordin)
blekinge@lansstyrelsen.se

>> Länsstyrelsen Kalmar län (Thomas Carlzon)
kalmar@lansstyrelsen.se

>> Länsstyrelsen Gotlands län (Anders Flanking)
gotland@lansstyrelsen.se

>> Länsstyrelsen Västra Götalands län (Anders Danielsson)
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västernorrland (Berit Högman)
vasternorrland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten (Magdalena Andersson)
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Stockholms län (Sven-Erik Österberg)
stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Uppsala län (Göran Enander)
uppsala@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Gävleborgs län (Per Bill)
gavleborg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Södermanlands län (Liselott Hagberg)
sodermanland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Östergötlands län (Carl Fredrik Graf)
ostergotland@lansstyrelsen.se

Och kom ihåg, var respektfull och konstruktiv i dina mail.
Det kommer man längst på.