Undersök skolans miljöarbete (4-6)

Hur miljövänlig är er skola? Vem ser till att miljöarbetet går framåt? I den här övningen granskar eleverna den egna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Ämnen: Bi, Fy, Ge, Sh, Tk

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6

Här får eleverna i uppdrag att undersöka skolans miljöarbete. De arbetar i grupper med varsitt undersökningsområde. Därefter bearbetar de resultatet och formulerar förslag. Resultatet kan presenteras för till exempel elevråd eller skolans ledning.

Faktaunderlag för fördjupning inom varje område finns längre ner på sidan. 

Förberedelser: Lektionen Vad är energi? kan användas för att introducera eller repetera hur energi och energianvändning hänger ihop med klimat och miljö.

Genomförande

1. Introduktion

Visa illustrationen Hållbara skolan? och låt eleverna fundera över hur skolmiljön hänger ihop med hållbar utveckling.

Diskutera tillsammans kring energi och energianvändning i skolan idag. Förslag på frågor:

  • När används energi under en vanlig skoldag?
    (från transporten till skolan till lampor, uppvärmning, datorer, skolmaten, fysisk aktivitet, förbrukningsvaror och avfall)
  • Hur skulle vi påverkas om det blev strömavbrott på skolan?
  • Varför är det bra för klimatet att energi används på ett smart sätt?

2. Genomgång av uppdraget

Berätta för eleverna att de ska få uppdraget att undersöka den egna skolan. Visa undersökningsformuläret på tavlan och gå igenom uppgiften. 

Berätta att uppgiften kommer att genomföras i mindre grupper inom följande teman:

1. El och värme 

2. Mat och matsvinn

3. Transporter

4. Miljömärkta varor och resursanvändning

5. Avfall och återvinning

* 6. Övergripande miljöarbete (extrauppgift eller för klassen att genomföra lärarlett)

3. Planering i grupp

Dela in eleverna i grupper om tre och ge ett tema till varje grupp (flera grupper kan ha samma tema, men alla teman bör vara representerade). 

Låt grupperna sitta tillsammans och kontrollera att de har förstått uppgiften. Låt grupperna fundera ut en plan på hur de ska få tag i information (vad behöver de undersöka och hur,  vem behöver de intervjua). Låt grupperna berätta hur de tänkt lösa uppgiften innan de sätter igång. 

4. Undersökning

Dags för grupperna att själva undersöka skolans lokaler och genomföra intervjuer. 

5. Efterarbete

När grupperna fyllt i formuläret ska de sammanställa resultaten för att sedan ta fram förslag till förbättringsåtgärder. Använd Mall för efterarbete och redovisning.  Eleverna kan ta hjälp av Naturskyddsföreningens faktablad (se längst ner på denna sida) och söka på nätet efter smarta lösningar för att formulera förslag. 

6. Redovisning

Eleverna kan välja ut det viktigaste om de har mycket material. Därefter skapar de en affisch, bildspel, film eller podd där de presenterar resultatet av undersökningen och gruppens förslag till förbättringar. 

Tips! Eleverna kan spela upp ett kort drama där någon ställs inför ett problem som de stött på under undersökningen (t.ex. “det finns ingenstans att lägga pappersavfall”) och därefter spela upp ett förslag till lösning. 

7. Agera

Sammanställ klassens resultat. Be skolledningen att ett par elever får delta på ett ledningsgruppsmöte för att presentera resultaten. Låt elevernas arbete bidra till det strategiska miljöarbetet.  

Tips för spridning

Dela med er av era resultat på skolans/klassens sociala medier. 

Dela resultatet med andra skolor. Be rektor hjälpa till att sprida arbetet.

Undersök om ni kan lämna medborgarförslag i er kommun. Om det är möjligt, skriv om något område där ni har upptäckt att beslutsfattare kan göra skillnad.

Lästips 

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll