Det här är vi

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har funnits i över hundra år. Idag är vi över 200 000 medlemmar som tillsammans vill förändra världen till det bättre.

En demokratisk folkrörelse

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med lokala avdelningar, kretsar och medlemmar över hela landet. Alla som tycker att natur- och miljöfrågor är viktiga och som delar föreningens värdegrund är välkomna att bli medlemmar. Ju fler vi är, desto mer nytta kan vi göra för natur och miljö. Eftersom vi är så många medlemmar i föreningen lyssnar ofta makthavare och beslutsfattare på våra synpunkter och tar oss på allvar.

Alla medlemmar kan vara med och påverka det vi gör, vilka frågor som ska prioriteras och hur vi ska arbeta på bästa sätt. Det innebär att vi är Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation.

Som folkrörelse står vi upp för öppenhet, solidaritet och alla människors lika värde. De värdena är grundläggande värderingsmässiga utgångspunkter i varje demokratiskt samhälle. 

Mer än hundra år av envishet

Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909 och har sedan dess varit med och påverkat de flesta stora beslut om miljöfrågor som till exempel miljölagstiftning, att Naturvårdsverket inrättades och att det finns miljömärkning av varor och tjänster.

Om inte vi hade funnits hade Sverige faktiskt sett annorlunda ut. När föreningen fyllde hundra år kunde vi räkna ihop 243 stora och små områden runt om i Sverige som skyddats och räddats tack vare insatser av Naturskyddsföreningen - centralt, regionalt eller lokalt. Ibland har arbetet gjorts tillsammans med andra föreningar och ofta med några få eldsjälar som satsat fantastiska mängder tid och kraft.

> Läs mer om vår historia

Så här är vi organiserade

Naturskyddsföreningen finns över hela landet i lokala föreningar som kallas kretsar. Det finns 270 kretsar, nästan en i varje kommun.

Kretsarna är självständiga med egen och varierande verksamhet som t ex kurser, utflykter, debatter och andra aktiviteter. De jobbar ofta med att påverka kommunens lokala miljöarbete. Kretsen tar beslut om sin egen verksamhet och väljer en styrelse på ett årsmöte.

Till sin hjälp har kretsarna 24 länsförbund. Länsförbunden jobbar med länsövergripande miljöfrågor, till exempel att vara remissinstans vid vägbyggen och ordna kurser och utbildningar. Vi har också 10 regionala kanslier som stödjer och samordnar kretsarnas och länsförbundens verksamhet.

> Här hittar du den lokala föreningen på din ort

Länsförbundets styrelse väljs av representanter för länets kretsar. På länsstämmorna kan varje krets lägga fram förslag på hur verksamheten ska se ut.

Val av styrelse och beslut om verksamhet för Naturskyddsföreningen på riksnivå görs också av representanter för kretsarna och länsförbunden.

Så här fattas besluten på riksnivå

Vartannat år samlas medlemmar och ombud från kretsar och länsförbund från hela landet till en riksstämma. Då väljs föreningens riksstyrelse och de sakfrågor som prioriteras i föreningens arbete bestäms. Den sittande styrelsen lägger fram förslag på verksamhetsriktlinjer för kommande fyraårsperiod. Verksamhetsriktlinjerna är det viktigaste styrdokumentet för verksamheten utöver föreningens stadgar. Alla medlemmar kan lämna in förslag, så kallade motioner, till riksstämman.

> Här finns Naturskyddsföreningens aktuella verksamhetsriktlinjer för 2019–2022 som antagits av riksstämman

Riksstyrelsen ska mellan stämmorna se till att verksamhetsriktlinjerna och de andra stämmobesluten följs liksom att hela föreningens demokrati och organisation fungerar och utvecklas. För att alla beslut ska förverkligas i praktiken har föreningen skapat ett rikskansli med anställda tjänstemän. Kansliet tar fram kunskap och påverkar inom riksföreningens verksamhetsområden: klimat, skog, miljögifter, hav och fiske samt jordbruk. Kansliets högsta tjänsteman som ansvarar inför styrelsen är generalsekreteraren. Rikskansliet hanterar ekonomi, medlemsregister, tidningen Sveriges Natur, föreningsutveckling, kommunikation, remissvar och många andra frågor som berör hela föreningen.

> Det här är Naturskyddsföreningens styrelse

> Här hittar du personalen på rikskansliet

> Läs mer om vårt klimatarbete

> Läs mer om skog och naturvård

> Läs mer om miljögifter

> Läs mer om hav och fiske

> Läs mer om jordbruk

De år som det inte är riksstämma ordnas i stället en rikskonferens med diskussioner, föredrag och olika aktiviteter som ska inspirera och utveckla nya idéer för föreningens verksamhet. Dessutom får vi tillfälle att umgås och ha roligt tillsammans.

Nationella nätverk

För medlemmar över hela landet som har ett specialintresse så finns det rikstäckande nätverk som anordnar träffar, utbildningar och aktiviteter. I dagsläget finns sex olika nätverk för områdena skog, kemikalier, havsfrågor, klimat, mat & jordbruk och Handla Miljövänligt. 

> Läs mer om Naturskyddsföreningens nätverk

Globala samarbeten

Miljöproblem känner inga landsgränser. Därför samarbetar Naturskyddsföreningen med ett 40-tal organisationer runt om i världen, allt från globala nätverk till lokala organisationer.

I vårt utvecklingssamarbete går miljöfrågor och mänskliga rättigheter hand i hand. Dagens miljöförstörelse drabbar de fattiga hårdast som ofta är helt beroende av naturen i sin närhet för att överleva.

> Här kan du se alla våra globala samarbetsorganisationer indelade på de fem arbetsområdena

> Globalkompassen är Naturskyddsföreningens strategi 2016–2020 för det globala utvecklingssamarbetet

I myndigheten Sidas databas finns också en översikt över samtliga projekt som Naturskyddsföreningen stödjer: http://cso.sida.se/

Våra medlemmar

Av Naturskyddsföreningens över 200 000 medlemmar är 55 procent är kvinnor och 45 procent män. 2019 var genomsnittsåldern 47 år.

> Här kan du läsa mer om vad du kan göra som medlem 
> Bli medlem här