Det här kan du göra för friskare vatten

Oavsett var du bor kan du göra något för din lokala sjö och vattendrag. Projektet Viva vatten ger dig konkreta tips på åtgärder i havsvikar, sjöar och rinnande vatten.

Sverige är ett land med tusentals sjöar och vattendrag, omgivet av en lång, vacker och varierad kust. Många av våra vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald, men olika typer av negativ mänsklig påverkan utgör på flera håll ett hot mot vattenmiljön och de arter som lever där. 

En rad vattenmiljöfrågor som till exempel övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar kräver storskaliga insatser på nationell och internationell nivå. Men alla kan vara med och göra en insats i liten skala för att skapa en bättre vattenmiljö lokalt! 

Hoten mot våra vatten 

Några av de allvarligaste hoten mot vattenmiljön är övergödningen och spridningen av miljögifter och mikroplast i hav och sjöar. Många vattenlevande organismer hotas även av den snabba spridningen av främmande invasiva arter, av miljöskadliga metoder inom jord- och skogsbruk och av överfiske. Idag är 29 av Sveriges fiskarter rödlistade, bland annat flera av våra vanligaste matfiskar. Viktiga nyckelarter som flodpärlmusslan och flodkräftan är allvarligt hotade och riskerar att utrotas. 

Du kan göra en insats 

Trots att många vattenmiljöproblem kräver storskaliga insatser för att lösas finns det mycket som du kan göra själv – som privatperson eller tillsammans med andra – för att bidra till att våra vatten ska må bra. Viva vatten är ett projekt som vill ge idéer och inspiration till dig som vill göra en konkret insats för den lokala vattenmiljön.

Vill du veta mer om Viva vatten? 

Kontakta Mia Svedäng, sakkunnig för sötvatten, mia.svedang@naturskyddsforeningen.se 

Så säger lagen om vattenverksamhet 

Om du tänker genomföra åtgärder av något slag i bäckar, sjöar eller andra vattenmiljöer är det enligt lagens mening frågan om så kallad vattenverksamhet. För att få genomföra vattenverksamheter krävs tillstånd från länsstyrelsen. I miljöbalkens elfte kapitel finns bestämmelser om vilken typ av ingrepp eller åtgärder som du måste söka tillstånd för att få genomföra. För mindre åtgärder krävs inte tillstånd – det räcker att anmäla den planerade åtgärden till länsstyrelsen. 

Som vattenverksamhet räknas ingrepp där man leder bort vatten eller gräver/bygger i vatten så att vattnets djup eller läge förändras. En mindre vattenverksamhet som endast kräver anmälan kan vara att anlägga en liten våtmark (max 5 ha vilket inte är så litet) eller leda bort lite vatten från ett vattendrag (max 600 kubikmeter/dygn). En större vattenverksamhet – som alltså kräver tillstånd – är t ex att dämma i ett vattendrag. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll