Det här kan du göra för friskare vatten

Oavsett var du bor kan du göra något för ditt lokala vatten! Projektet Viva vatten ger dig konkreta förslag på åtgärder i sjö, hav och rinnande vatten.

Sverige är ett land med tusentals sjöar och vattendrag, omgivet av en lång, vacker och varierad kust. Många av våra vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald, men olika typer av negativ mänsklig påverkan utgör på flera håll ett hot mot vattenmiljön och de arter som lever där.

En rad vattenmiljöfrågor som t ex övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar kräver storskaliga insatser på nationell och internationell nivå. Men alla kan vara med och göra en insats i liten skala för att skapa en bättre vattenmiljö lokalt!

Hoten mot våra vatten

Några av de allvarligaste hoten mot vattenmiljön är övergödningen och spridningen av miljögifter och mikroplast i hav och sjöar. Många vattenlevande organismer hotas även av den snabba spridningen av främmande invasiva arter, av miljöskadliga metoder inom jord- och skogsbruk och av överfiske. Idag är över 30 av Sveriges fiskarter rödlistade, bland annat flera av våra vanligaste matfiskar. Viktiga nyckelarter som flodpärlmusslan och flodkräftan är allvarligt hotade och riskerar att utrotas.

Du kan göra en insats

Trots att många vattenmiljöproblem kräver storskaliga insatser för att lösas finns det mycket som du kan göra själv – som privatperson eller tillsammans med andra - för att bidra till att våra vatten ska må bra. Viva vatten är ett projekt som vill ge idéer och inspiration till dig som vill göra en konkret insats för den lokala vattenmiljön.

Vill du veta mer om Viva vatten?
Kontakta Mia Svedäng, projektledare Lokal vattenmiljö, Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se

Ge en gåva till havet

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!