Viva vatten

Det kan du göra för friskare vatten

Oavsett var du bor kan du göra något för ditt lokala vatten! Vi ger dig konkreta förslag på åtgärder i sjö, hav och rinnande vatten.

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!

Genom att proppa igen ett dike i skogen bidrar du till att vattnet rör sig långsammare i marken och att naturliga små våtmarker i skogen återskapas.

Bygg en groddamm som lockar till sig många vattenlevande djur med en mosaik av öppet vatten och växtlighet.

Risvasar är en gammal beprövad fiskevårdsåtgärd som kan gynna både fisk och vattenlevande smådjur.

Bevaka kommunernas hantering av ärenden kring strandskyddet, kom med synpunkter och överklaga beslut. Så kan din lokala krets stå upp för strandskyddet.

Genom att samla in, sortera och lämna skräp till återvinning förhindrar du att skräp smutsar ner miljön vid hav, sjöar och rinnande vatten och skadar djur.

Genom att ta bort jättebalsamin innan den sätter frö kan du minska dess utbredning.

När du skördar grön vass under sommaren kan du ta bort hela 9 kg fosfor och 100 kg kväve per hektar.

Att vara med i ett vattenråd ger inflytande i lokala vattenvårdsfrågor.

Träd längs ett vattendrag motverkar igenväxning och gynnar den biologiska mångfalden.

Du kan göra en insats för forskningen om biologisk mångfald och hotade arter i våra vatten genom att rapportera artfynd.

Stenar i rinnande vatten ger ökad variation vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Färre alger minskar övergödningen, förbättrar livet för många fiskar och skapar inbjudande badplatser.

I början av 1900-talet levde flodkräftor i 30 000 sjöar och vattendrag i Sverige – idag finns de kvar på färre än 1000 platser.

Genom att välja mat på ett smart sätt kan du bidra till att motverka överfiske och minska mängden gifter och gödande ämnen i havet.

Kornhalm i dammen hämmar tillväxten av växtplankton.

Gödsel i hagen läcker näringsämnen till diken och vattendrag och vidare ut i sjöar och hav.

Enskilda avlopp står för lika stora fosforutsläpp som alla Sveriges reningsverk tillsammans.