Viva vatten

Det här kan du göra för friskare vatten

Oavsett var du bor kan du göra något för ditt lokala vatten! Viva vatten ger dig konkreta förslag på åtgärder i sjö, hav och rinnande vatten.

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!

Färre alger minskar övergödningen, förbättrar livet för många fiskar och skapar inbjudande badplatser.

Genom att slå sjögull flera gånger under sommaren kan du förhindra att bestånden breder ut sig.

När du skördar grön vass under sommaren kan du ta bort hela 9 kg fosfor och 100 kg kväve per hektar.

I början av 1900-talet levde flodkräftor i 30 000 sjöar och vattendrag i Sverige – idag finns de kvar på färre än 1000 platser.

Att vara med i ett vattenråd ger inflytande i lokala vattenvårdsfrågor.

Bygg en groddamm som lockar till sig många vattenlevande djur med en mosaik av öppet vatten och växtlighet.

Du kan göra en insats för forskningen om biologisk mångfald och hotade arter i våra vatten genom att rapportera artfynd.

Risvasar är en gammal beprövad fiskevårdsåtgärd som kan gynna både fisk och vattenlevande smådjur.

Stenar i rinnande vatten ger ökad variation vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Genom att ta bort jättebalsamin innan den sätter frö kan du minska dess utbredning.

Genom att välja mat på ett smart sätt kan du bidra till att motverka överfiske och minska mängden gifter och gödande ämnen i havet.

Träd längs ett vattendrag motverkar igenväxning och gynnar den biologiska mångfalden.

Bevaka kommunernas hantering av ärenden kring strandskyddet, kom med synpunkter och överklaga beslut. Så kan din lokala krets stå upp för strandskyddet.

Genom att samla in, sortera och lämna skräp till återvinning förhindrar du att skräp smutsar ner miljön vid hav, sjöar och rinnande vatten och skadar djur.

Genom att proppa igen ett dike i skogen bidrar du till att vattnet rör sig långsammare i marken och att naturliga små våtmarker i skogen återskapas.