Exempel på LHU i praktiken

Det finns flera exempel på kommuner och enskilda skolor som har kommit en god bit på väg i arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU). Nedan presenteras några inspirerande exempel.

Bilden är från Rådslaget "Det goda livet" i Gävle 15 februari 2018.

Foto:

Michael Wagner, Gästrike Återvinnare

Gävle – Gävle kommun har ett gemensamt mål att alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens för att, i förhållande till sin ålder, kunna agera för en hållbar utveckling. Utbildningsnämnden har antagit en särskild LHU-strategi som innebär att all verksamhet inom utbildningsförvaltningen ska genomsyras av LHU. Implementeringen av strategin sker bland annat med hjälp av ett implementeringsverktyg, en digital resursbank och genom samarbeten med andra delar av kommunens verksamhet. Läs mer om Gävles LHU-satsning här. 

Karlstad – Utbildningsförvaltningarna i Karlstads kommun startade hösten 2016 ett treårigt utvecklingsprojekt i syfte att utveckla LHU på skolor i kommunen genom en så kallad ”whole institution approach”, vilket innebär att LHU genomsyrar arbetet på enheten och att alla led i skolans organisation ingår. Att utveckla LHU i de kommunala skolorna finns med i handlingsplanen för kommunens strategiska arbete i syfte att öka kvalitet i utbildningen, samt för att öka relevans och meningsfullhet för eleverna i utbildningen. I dagsläget ingår fyra grundskolor, en gymnasieskola och tio förskolor i projektet, men fler enheter beräknas ansluta under projekttiden. Projektet finansieras av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Linköping – Linköpings kommun driver projektet "Hållbar förskola och skola" till och med 2018. Kommunen strävar efter att arbetet ska vara långsiktigt och genomsyra både den fysiska miljön och undervisningens innehåll. Satsningen består av de fyra delarna giftfri förskola, kemikaliesmart skola, utveckling av ett systematiskt arbete med LHU med elevens lärande i fokus, samt utveckling av lärarhandledningar som stöd i ordinarie undervisning.

Lund – Det kommunövergripande programmet ”LundaEko” har mål om att hela kommunens organisation och alla som bor och verkar i Lund ska agera för en hållbar utveckling. Ett delmål är att samtliga förskolor och grundskolor ska vara certifierade enligt ”Grön flagg” eller inneha utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Naturskolan har som uppdrag att ge pedagoger handledning i undervisning för hållbar utveckling. För gymnasieskolor och vuxenutbildning finns en miljöpolicy med riktlinjer för både verksamhetens fysiska miljöpåverkan och för undervisning och kompetensutveckling i hållbar utveckling. Under två läsår (2016-2018) utvecklar Lunds kommun också sin kompetens inom LHU på gymnasieskolan Spyken i samarbete med Naturskyddsföreningen. (Följ vad som pågår på Spyken på Instagram #hållbaratillsammans)

Malmö – Malmö stad har identifierat LHU som ett nödvändigt verktyg för att nå en hållbar samhällsutveckling och arbetar därför med ett LHU-program som syftar till att utveckla handlingskompetens hos alla Malmöbor. Viktigt är också att lyfta sambandet mellan lokal handlingskraft och global utveckling. Prioriterade insatsområden inom LHU fram till 2018 är att stödja barn och unga som medskapare i hållbar utveckling, att satsa på utomhuspedagogik, att arbeta med globala frågor i såväl Malmö som i omvärlden, samt ett permanent samarbete om LHU mellan Malmö och Köpenhamn. 2016-2017 samverkar Malmö stad med Naturskyddsföreningen i projektet ”Energismart skola” för att testa metoder för att inkludera hållbar utveckling i undervisningen. Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen samarbetade under åren 2012-2016 för att utveckla en modellskola för hållbar utveckling på gymnasieskolan Malmö Latin.

Uddevalla – Uddevalla kommun är sedan 2004 registrerad enligt miljöledningssystemet EMAS och ända sedan starten har barn- och utbildningsnämndens inriktning varit att fokus ska ligga på LHU. I grundskolan ska LHU utgöra en bas i utvecklingsarbetet vad gäller skolorganisation, lärares kompetensutveckling samt elevers kunskaper och kompetenser. Kommunens naturskola fungerar som stöd för skolornas arbete med hållbar utveckling och platsbaserat lärande, bland annat genom att anordna olika typer av kompetensutvecklingsinsatser, verksamhetsutvecklande dialog med skolornas ledning och samverkan med olika samhällsaktörer. Miljöledningssystemet ställer också krav på ständiga förbättringar vad gäller ny- och ombyggnation, upphandling och inköp.

Umeå – Naturskolan i Umeå kommun arbetar med kompetensutveckling med fokus på lärande för hållbar utveckling. Målgruppen är främst pedagoger och ledare inom för- och grundskolan. Syftet är att ge kunskap och engagemang om lokalt kopplat till globalt och teoretiskt kopplat till praktiskt i alla ämnen. Naturskolan arbetar för att underlätta möten mellan skolan och omvärlden, bland annat genom medborgardialogen Rådslaget och i ett LHU-samarbete med Hanoi i Vietnam. Alla förskolor och skolor finns representerade i ett nätverk som kommunicerar kunskap och byter erfarenheter. En LHU-grupp av ledare fångar upp verksamheternas behov och Naturskolan verkställer genom att erbjuda olika typer av arrangemang. Alla verksamheter arbetar för utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” vilket innebär att alla har en egen handlingsplan för LHU.

Arbetar din kommun också aktivt med lärande för hållbar utveckling i skolan?
Hör i så fall gärna av dig till Agnes Vungi eller Helena Lundmark via mejl eller telefon (se kontaktuppgifter i högerspalten). Vi publicerar gärna fler inspirerande exempel på denna sida.